به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید

شماره 10/ 12 مارس 2021

تحلیل بازار بنزن آسیا: نرخ فوب کره در این هفته 33/17 دلار در هر تن در مقایسه هفتگی کاهش یافت.

– قیمت در پایان هفته به عوض نفت خام از روند بازار استیرن پیروی کرده است.

– قیمت گذاری برای ماه بعد نشانگر وارونه گی شدید است.

در این هفته شاخص فوب کره در بازار آسیا 67/3 دلار در هر تن در قیاس روزانه افت کرد و در عین حال با افتی در حد 33/17 دلار در هر تن در نسبت هفتگی سرانجام به رقم 845 دلار در هر تن رسید.

در آغاز هفته، این شاخص از روند بازار نفت خام پیروی کرد، ولی از 12 مارس مسیر آن نسبت به نفت خام معکوس شد. قیمت نفت برنت در این هفته 03/1 دلار در هر بشکه بالاتر رفت در حالی که بنزن در بازار فوب کره، همسو با بازار استیرن، روندی نزولی را طی نمود.

شاخص CFR چین در این هفته 13 دلار در هر تن کاهش یافت و در روز 12 مارس با مبلغ 1231 دلار در هر تن اعلام گردید. یکی از تولیدکنندگان اصلی در شرق چین میزان تولید خود را کاهش داده است با آنکه عرضه استیرن در برزیل و هلند همچنان با کاهش همراه بوده است، امری که سبب می شود محموله های دلاری در مقایسه با مبانی بازار داخلی چین مورد حمایت قرار گیرند.

با توجه به وضعیت کنونی بازار بنزن و پاراکسیلن، اختلاف این دو محصول با نفتا در حال حاضر در حد 08/240 دلار در هر تن و 25/229 دلار در هر تن گزارش شده است، که هر دو مقدار نسبت به نیمه دوم سال گذشته ارقامی بالا به حساب می آیند.

در جنوب شرق آسیا عرضه در بازار محلی رشد یافته است، با آنکه در حال حاضر تولیدکنندگان از فروش در بازار محلی خودداری می کنند و محموله های را به شیوه فوب به فروش می رسانند.

با وجود رشد عرضه در جنوب شرق آسیا، تقاضا همچنان در این منطقه بالا مانده است و تولیدکنندگان در باره فروش نگرانی چندانی ندارند.

در بازار فیزیکی، مزایده هایی برای ماه ژوئن به قیمتهای 834 و 836 دلار در هر تن به انجام رسیده است، در حالی که نرخ مزایده های برای ماه می در حد 838 تا 845 دلار در هر تن به شیوه فوب کره بوده است.

تحلیل بازار تولوئن آسیا: با وجود وضعیت نامعلوم مبانی بازار، رشد اندکی در بازار پدید آمده است.

– بخش انرژی و PX بازار را حمایت کرده اند.

– فشار بر فروش در آخرین معامله

– تقاضای پراکنده و اتکاءِ بازار جنوب شرق آسیا بر قراردادهای مدت دار

در این هفته و در واپسین روز، بازار تولوئن آسیا شاهد رشدی اندک بود، در حالی که مبانی بازار شرایط نامعلومی داشتند و بخش انرژی و بخشهای وابسته در حوزه آروماتیک بازار را تاحدی تقویت کردند، با آنکه نبود تقاضا برای آخرین معامله بر فروش فشار وارد آورد.

نرخ نفت برنت به شیوه سلف برای ماه می 03/1 دلار در هر بشکه افزایش یافت و به رقم 550/69 دلار در هر بشکه در 12 مارس رسید.

در همان زمان، نرخ نفتا نیز در حد 25/6 دلار در هر تن بالاتر از قبل و برابر با 000/622 دلار در هر تن اعلام گردید؛ رشد قیمت پاراکسیلن در این هفته در حد 5/10 دلار در هر تن بوده است که نرخ نهایی آن را به مبلغ 830/855 دلار در هر تن رسانده است.

میزان فهرستها در بنادر چین در قیاس هفتگی در این هفته افت کرد و نرخ محصول تولوئن در داخل چین 45 یوان در هر تن رشد یافت و به مبلغ 5785 یوان در هر تن یا 66/767 دلار در هر تن بر مبنای تراز وارداتی رسید.

شاخص خرید در بازار CFR هندوستان و فوب کره در این هفته با اعلام یک نرخ برای شیوه دوم در حد 780 تا 775 دلار در هر تن قابل تشخیص بوده است. در همین حال گفته شده است که اغلب تقاضا در جنوب شرق آسیا تقاضا توسط محموله های مدت دار تحت پوشش قرار گرفته است.

تحلیل بازار حلال MX آسیا: با رشد گرایش به خرید، قیمتها بالاتر رفتند.

– فروشندگان انتظار دارند خریداران به زودی به انباشت محصول بپردازند.

– در شرق چین میزان فهرستهای حلال MX بالاتر رفت.

در این هفته، نرخ محصول حلال MX در آسیا بالاتر رفت، امری که به دلیل رشد نفت خام و انتظار نسبت به بهبود گرایش به خرید پدید آمده است.

فوب کره در این بین در طی هفته اخیر تقویت گردید. و یک مزایده برای محموله ای در مارس و آوریل به نرخ 700 دلار در هر تن به شیوه فوب به انجام رسید.

بنا بر منابع بازار، برخی از خریداران در جنوب شرق آسیا به دنبال محموله هایی بوده اند. شاخص خرید در ویتنام در این هفته در حد 710 تا 720 دلار در هر تن اعلام شده است. در پایان هفته شاخص مذکور با 9 دلار در هر تن رشد سرانجام به رقم 740 دلار در هر تن رسید.

در هند، وضعیت بازار ضعیف بوده است و قیمتها به شیوه CFR نشانگر رشد بوده اند، امری که با وضعیت کلی بازار آسیا همسویی دارد،  در همان حال که فروشندگان انتظار دارند خریداران در آینده نزدیک به انباشت دوباره محصول پردازند.

کاهش اخیر میزان تقاضا در بازار منطقه بر قیمتها در بازار حلال MX تأثیر گذارده است. و نرخ محصول تانکری در هندوستان در حد 58 روپیه در هر کیلو اعلام گردیده است.

شاخصهای قابل معامله در بازار چین در این بین در حد 700 تا 720 دلار در هر تن به شیوه CFR چین اعلام شده اند.

همچنین، میزان کل فهرستها در شرق چین نیز در حد 101700 تن گزارش شده است که با رقم 104400 تن در هفته گذشته قابل قیاس است.

تحلیل بازار پاراکسیلن آسیا: با تداوم نوسان بازار، نرخها 13 دلار در هر تن در قیاس هفتگی افت کردند.

در هفته منتهی به 12 مارس بازار پاراکسیلن آسیا وضعیتی V شکل را پشت سرگذارد، در همان حال که بین رشد قیمت نفت خام و سقوط شدید قیمت در بازار پایین دستی در تنازع بود. شاخصها در بازار در حد 83/855 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان/چین، و 83/837 دلار در هر تن به شیوه فوب کره بودند، که در قیاس روزانه نشانگر 50/10 دلار در هر تن رشد و 13 دلار در هر تن افت در قیاس هفتگی بود.

حالت وارونه گی میان آوریل و می در حد 1 دلار در هر تن باقی مانده است که نسبت به هفته پیش تغییری نداشته است.

بحثها برای محموله های آوریل بر مبنایی شناور در جریان بوده اند و اختلاف قیمتها در این هفته پایینتر بوده اند.

اختلاف میان PX و نرخ CFR ژاپن برای محصول نفتا در حال حاضر 75/17 دلار در هر تن کاهش یافته است و به رقم 83/233 دلار در هر تن رسیده است. با آنکه این اختلاف به طور چشمگیری بیش از همین مدت در سال گذشته است، کاهش شدید در دو هفته اخیر سبب احتیاط از سوی فعالان شده است.

در حال حاضر، اختلاف میان PTA/PX در بازار چین در حد 251 یوان در هر تن گزارش شده است که برابر با 60/38 دلار در هر تن خواهد بود.

داده های آماری اخیر نشان می دهند، که میزان صادرات مواد آروماتیک از کره جنوبی در فوریه راستایی نامشخص داشته است. صادرات PX 5/9 درصد در قیاس ماهانه کاهش یافته است، و در قیاس سالانه 6/12 درصد افت کرده است، و به رقم 488.785 تن در فوریه رسیده است. صادرات PX به چین نیز اندکی افت داشته است و 17 درصد کمتر از ماه قبل بوده است.

تحلیل بازار ایزومر MX آسیا: با نوسان قیمت نفت خام، بازار ثابت یا همراه با افت بوده است.

PX 13 دلار در هفته کاهش یافت.

OX 30 دلار در هر تن در این هفته سقوط کرد.

نرخ محصول ایزومر MX در بازار آسیا در هفته اخیر پایدار در حد 753 دلار در هر تن به شیوه فوب کره باقی ماند، و در بازار CFR تایوان با یک دلار در هر تن افت به رقم 771 دلار در هر تن رسید و در بازار CFR چین نیز با همان حد کاهش به نرخ 771 دلار در هر تن رسید، در همان حال که در بازار پایین دستی نرخها افت کرده اند.

پاراکسیلن در این هفته 13 دلار در هر تن افت کرد و به نرخ 83/855 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان/چین رسید، در حالی که نفتا 2 دلار در هر تن رشد یافت و با رقم 622 دلار در هر تن به شیوه CIF ژاپن برابر گردید.

در بازار چین در این هفته میزان فعالیت اندک بود، و قیمتها در داخل کمی افت کردند و برابر با 5730 تا 5750 یوان در هر تن اعلام شدند.

در بازار اورتوکسیلن نیز نرخ CFR چین با 30 دلار در هر تن افت شدید به رقم 820 دلار در هر تن رسید.

میزان صادرات کره جنوبی در ماه فوریه 8/34 درصد کاهش را نشان داده است و به میزان 34.464 تن رسیده است، این میزان در قیاس سالانه نشانگر افتی در حد4/40 درصد بوده است.

تحلیل بازار اورتوکسیلن آسیا: شاخص CFR چین با تضعیف بازار پایین دستی 30 دلار در هر تن در قیاس هفتگی افت کرد.

– واحدهای PA برای روند نگهداری آماده می شوند.

– میزان فهرستهای OX در چین همچنان بالا است.

قیمت OX در بازار چین به شیوه CFR در این هفته تحت فشار قرار داشت در همان حال که تولیدکننده اصلی این کشور سینوپک قیمت فهرست شده خود را 300 یوان در هر تن پایین آورد و به رقم 6200 یوان در هر تن رساند، وضعیتی که در همسو با تضعیف بازار پایین دستی و افت قیمتها در آن در کنار میزان بالای فهرستها به وقوع پیوسته است.

نرخ سینوپک در حال حاضر برابر با 830 دلار در هر تن خواهد بود که نمایانگر 30 دلار در هر تن افت قیمت است.

نرخ CFR چین در حال حاضر با 30 دلار افت در این هفته به رقم 820 دلار در هر تن رسیده است.

منابع بازار چین گفته اند که میزان فهرستها نیز در این هفته در حد 60.000 تا 65000 تن بوده است، که بسیار بالاتر از حد معمول آن یعنی 20.000 تا 30.000 تن است.

نرخ CFR برای PA نیز در این هفته در جنوب شرق آسیا در حد 15 دلار در هر تن بالاتر از قبل و برابر با 1155 دلار در هر تن اعلام گردیده است.

در اخبار بازار پایین دستی نیز اعلام گردیده است که کارخانه نان یا پلاستیک تایوان دو واحد خود را در 15 آوریل برای دو ماه روند نگهداری به حالت تعطیل در خواهد آورد.

این دو خط تولید بر روی هم ظرفیتی در حد 50.000 تن را دارا هستند.

در بازار بالادستی، در این هفته، نرخ ایزومر MX به شیوه فوب کره بی تغییر نسبت به قبل و برابر با 753 دلار در هر تن اعلام شد، در حالی که نفتا نیز 2 دلار در هر تن رشد یافت و با مبلغ 622 دلار در هر تن به شیوه CIF ژاپن برابر شد.

تحلیل بازار استیرن آسیا: نرخ CFR چین 94 دلار در هر تن در مقایسه هفتگی سقوط کرد.

– تقاضای کم از سوی بازار پایین دستی EPS قیمتها را در بازار استیرن پایین کشیده است.

– وضعیت بازار هند در آینده نزدیک کمی راکد است.

بازار استیرن آسیا هفته پرنوسانی را پشت سر گذارد و قیمت در پایان هفته سرانجام به رقم 1231 دلار در هر تن به شیوه CFR چین و 1211 دلار در هر تن به شیوه فوب کره رسید.

تضعیف بازار چین از جلسه صبح 12 مارس به بازار داخلی چین نیز سرایت یافت، در حالی که بحثها بر سر نرخ CFR چین به دلیل رشد گرایش به خرید در فرآیند MOC نشانگر بهبود قیمتها بودند.

مزایده ها برای آوریل با نرخ 1220 و 1230 دلار در هر تن به شیوه CFR چین اعلام شده است، در حالی که یکی از پیشنهادها در حد 1280 دلار در هر تن به همان شیوه بوده است.

با این حال، در بازار محموله های فوری روند نزولی مشاهده شد و نرخ محصول با 200 یوان در هر تن کاهش به رقم 9160 یوان در هر تن به شیوه تانکری رسید، که معادل 58/1225 دلار در هر تن بر مبنای تراز وارداتی است.

درباره افت شدید قیمت در داخل هفته عقاید گوناگونی مطرح گردیده است و بسیاری آن را گونه ای «تصحیح قیمت» دانسته اند و در این باره تقاضای اندک در بازار پایین دستی EPS را نیز مؤثر شناخته اند.

در بخش عرضه، کارخانه شاندونگ یوهوانگ واحد 200.000 تنی استیرن خود را راه اندازی کرده است و میزان فعالیت را در حد 100 درصد نگاه داشته است.

قیمت استیرن در بازار هند به شیوه CFR در این هفته کاهش یافت، امری که به وضعیت قیمت در کل منطقه همسویی داشته است.

تحلیل بازار کاپرولاکتام آسیا: عرضه اندک قیمتها را بالاتر برد.

– انتقال هزینه در بازار پایین دستی محدود بوده است.

– هزینه ماده اولیه در اروپا بالاتر است، و محموله های دریایی کمتری وارد آسیا شده اند.

نرخ محصول به شیوه CFR شرق دور و جنوب شرق آسیا در این هفته در حد 1990 دلار در هر تن ارزیابی شد، که به ترتیب نشانگر 50 تا 70 دلار در هر تن رشد بوده است.

عملیات واحدها در کل آسیا ناپایدار گزارش شده است، و دسترسی اندک به ماده اولیه بر میزان تولید در شرق دور و جنوب شرق آسیا اثر گذارده است.

در این بین، تعداد محموله های دریایی نیز کاهش یافته است و ماده اولیه بنزن در حال حاضر بر مبنای CIF ARA گرانتر از قبل بوده است، روندی که با وضعیت فوب کره کاملاً در تضاد است.

نرخ بنزن به شیوه  فوب ARA اخیراً در حدی فراتر از 1000 دلار در هر تن گزارش شده است، و در آخرین ارزیابی نیز برابر با 1024 دلار در هر تن اعلام گردیده است. این رقم 08/176 دلار در هر تن بالاتر از نرخ فوب کره است، که در آخرین ارزیابی برابر با 67/848 دلار در هر تن بوده است.

در نتیجه، هزینه تولید در اروپا بیش از آسیا است، و امکان معامله را میان دو منطقه کاهش داده است.

تقاضا در کل طیف درجات نایلون متغیر بوده است، در حالی که گفته شده است پلی آمید مناسب برای مهندسی تقاضای بهتری را از خود نشان داده است.

تحلیل بازار متانول آسیا:

– عرضه فراوان از ونزوئلا و ایران بر قیمت در بازار چین فشار وارد آورده است.

– گرایش به خرید در تایوان دیده شده است.

– قیمت در بازار داخلی هند به 30 تا 35 روپیه در هر کیلو کاهش یافت.

بازار متانول آسیا در این هفته با افت اندکی همراه بود، در همان حال که قیمتها در داخل چین نیز 110 یوان در هر تن کاهش یافتند.

عرضه فراوان از سوی ایران و ونزوئلا برای ماه آوریل بر قیمتها در داخل چین فشار وارد آورده است.

نرخ محصول تانکری در چین، با این وجود، در نیمه هفته روند نزولی را معکوس کرد و 20 تا 40 یوان در هر تن بالاتر رفت و به رقم 2415 تا 2450 یوان در هر تن رسید، در همان حال که دولت چین اعلام داشته است که تدابیری را برای کاهش مصرف انرژی در این کشور اتخاذ خواهد کرد.

در تایوان، میل به خرید در این هفته در بازار برای محموله های آخر آوریل مشاهده گردید. خریداران امیدوار بوده اند تا محموله ها را به قیمت رقابتی دریافت دارند، وضعیتی که پیرو افت قیمت در داخل چین پدید آمده است. با این حال، فروشندگان خاورمیانه بر رقم 380 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان برای آوریل پافشاری کرده اند.

در کره جنوب مبانی بازار حالتی پرتحرک داشته است و میزان فهرستها نیز پایین بوده است در همان حال که تقاضا از سوی بازار پایین دستی مناسب بوده است. منابع بخش تجارت گفته اند که تأخیر در ارسال کشتیها میزان فهرستها را در این کشور پایین آورده است.

در هند، میل به واردات و قیمتها در داخل به سبب سیل عرضه در جنوب شرق آسیا تحت تأثیر قرار گرفته است. چنین وضعیتی در بازار داخلی هند فشار را بر بخش فروش افزایش داده است و قیمتها را به ارقام 30 تا 35 روپیه در هر کیلو کاهش داده است.

تحلیل بازار MTBE آسیا: قیمتها 50/13 دلار در هر تن به دلیل تحرک بازار بنزین و نفت خام بالا رفتند.

– محصول نسبی 92 RON 6 درصد بالاتر رفت؛ و نسبت 95/92 12 درصد بیشتر شد.

– شرکت FPCC تایوان محموله ای را برای آوریل به تخفیفی در حد یک رقمیِ بالا نسبت به MOPS به فروش رسانده است.

در بازار MTBE آسیا در این هفته، نرخ محصول 50/13 دلار در هر تن در نسبت روزانه بالاتر رفت و به رقم 713 دلار در هر تن به شیوه فوب سنگاپور رسید، وضعیتی که به دلیل بهبود بازار بنزین و نفت خام و کاهش نقدینه­گی در بازار محلی پدید آمده است.

در بازار بنزین، محصول 92 RON 2 درصد در این هفته بالاتر رفت، که معادل 36/1 دلار در هر بشکه بوده است، وضعی که نرخ نهایی را به 26/75 دلار در هر بشکه رساند در همان حال که محصول نسبی 92 RON نیز با 6 درصد رشد در حد 71/5 دلار در هر بشکه ایستاد. اختلاف میان 95/92 RON در حال حاضر 12 درصد بیش از قبل و برابر با 74/1 دلار در هر بشکه اعلام شده است. نفت برنت به شیوه سلف نیز در این هفته با 2 درصد رشد به رقم 55/69 دلار در هر بشکه رسید.

در اخبار واحدها نیز گفته شده است که شرکت فورموسا در طی یک مزایده 10.000 تن MTBE را برای بارگیری در 4 تا 6 آوریل با تخفیفی در حد یک رقمیِ بالا نسبت به متوسط پلتس برای فوب سنگاپور به فروش رسانده است.

تحلیل بازار اتیلن آسیا:فعالیت در بازار با ضعف بازار پایین دستی کاهش یافته است.

– شکاف میان قیمت فروش و خرید بیشتر می شود.

– قیمتها در بازار پایین دستی پرنوسان بوده اند.

در این هفته، و در آخرین روز بازار اتلین آسیا بی تغییر ماند با آنکه میزان فعالیت در بازار کاهش یافته است و عدم قطعیتی در چشم انداز کوتاه مدت نسبت به بازار دیده می شود.

بحثها در بازار محلی محدود بوده اند در همان حال که ایده های فروش و خرید فاصله بیشتری از یکدیگر پیدا کرده اند. مزایده های فروش در آغاز این هفته صادر شدند و اغلب دست اندرکاران بازار گفته اند که میزان معامله ها برای محموله های محلی بر مبنای شناور عمدتاً نظیر هفته قبل بوده است.

در این هفته، MEG 105 دلار در هر تن کمتر از هفته قبل ارزیابی شد و به قیمت 700 دلار در هر تن به روش CFR چین رسید، در حالی که SM 94 دلار در هر تن کاهش یافت و به مبلغ 1231 دلار در هر تن به شیوه CFR چین رسید.

با این همه، فروشندگان اتیلن گفته اند که قیمتهای خود را کاهش نخواهند داد زیرا عرضه محصول در بازار محلی فراوان نخواهد بود.

در عین حال، خریداران نیز به احتمال زیاد شاخص خرید را بازهم پایینتر خواهند آورد زیرا فشار بر حاشیه سودها افزایش یافته است.

تحلیل بازار MEG آسیا: به دلیل عرضه فراوان قیمتها افت کردند.

– نرخ DCE 70 یوان در هر تن کمتر شد.

– کارخانه ژجیانگ چین واحد MEG جدید خود را تا پایان ژوئن راه اندازی خواهد کرد.

در این هفته، نرخ محصول MEG در بازار آسیا کاهش پذیرفت در همان حال که بحثها به دلیل عرضه بیش از حد با کاهش نرخ همراه بوده اند و مبلغ سلف نیز پایین آمده است.

در بازار سلف در بورس دالیان چین نیز نرخ محصول در این هفته 70 یوان در هر تن کاهش یافت و به رقم 5265 یوان در هر تن به روش تانکری رسید.

شرکت ژجیانگ چین نیز قصد دارد با بازگشایی واحد MEG خود در ژوئن بازهم عرضه را در بازار افزایش دهد.

این واحد می تواند 2/1 میلیون تن MEG را در سال تولید کند.

ماده اولیه این کارخانه از بخش 25/1 میلیون تنی اتان این شرکت تأمین خواهد شد، یعنی تنها واحد در چین که فقط از اتان تغذیه می کند.

در آمریکا نیز لوته کمیکال کره جنوبی واحد مشترک 1 میلیون تنی و 700.000 تنی MEG خود را در ساحل خلیج آمریکا از 10 مارس به این سو به راه انداخته است.

با وجود آغاز به کار این واحد، برخی از تجار در منطقه نسبت به چشم­انداز MEG در آینده خوشبین هستند.

تحلیل بازار پروپیلن آسیا: قیمتها 30 تا 80 دلار در هر تن به دلیل کاهش عرضه بالاتر رفتند.

– اختلاف کمتر قیمت میان شاخصهای جنوب شرق آسیا و شمال شرق آسیا

– شرکت ژجیانگ چین واحد دوم ACN خود را در فصل دوم سال به راه خواهد انداخت.

در این هفته، بازار پروپیلن آسیا شاهد رشد بود، در همان حال که کاهش عرضه در سطح بین المللی نرخ مزایده ها و پیشنهادها را بالاتر برده است.

عرضه این محصول در آسیا همچنان اندک گزارش شده است، در حالی که هانوا توتال کره جنوبی واحد 400.000 تنی پلی پروپیلن خود را از 24 فوریه به کار انداخته است.

نرخ CFR چین در این هفته 1180 دلار در هر تن ارزیابی شد، در حالی که نرخ CFR جنوب شرق آسیا 1160 دلار در هر تن بوده است.

اختلاف CFR چین و جنوب شرق آسیا اکنون به 20 دلار در هر تن کاهش یافته است، که کمتر از رقم 75 دلار در هر تن در هفته پیش است.

در اخبار واحدها نیز شنیده ایم که ژجیانگ چین قرار است واحد 260.000 تنی اکرونیتریل خود را در ژوشان در شرق ژجیانگ راه اندازی کند. این شرکت یک واحد دیگر نیز به همین ظرفیت را از پیش به طور فعال دارا بوده است. گفتنی است ACN ماده اولیه تولید پروپیلن به شمار می آید.

نرخ اکرونیتریل در آخرین ارزیابی به شیوه CFR شرق دور در حد 2700 دلار در هر تن، یعنی با 245 دلار در هر تن رشد در قیاس هفتگی، اعلام شده است.

تحلیل بازار بوتادین آسیا: قیمتها 60 تا 70 دلار در هر تن بالاتر رفتند؛ و CFR چین به بالاترین حد در سه ماه اخیر رسید.

– مشاهده تقاضا برای ماه آوریل

– تولیدکنندگان جنوب شرق آسیا آخرین مزایده های فروش را عرضه کرده اند.

نرخ بوتادین در بازار آسیا در هفته اخیر 60 تا 70 دلار در هر تن در مقایسه روزانه در پایان هفته بالاتر رفت، و شاخص CFR چین به بالاترین حد در طی سه ماه اخیر رسید، وضعی که به دلیل تقاضای مناسب در بازار شمال شرق آسیا پدید آمده است. در هفته قبل، بازار شاهد 80 تا 100 دلار افزایش قیمت بود.

تقاضا در بازار محلی نیز در چین و کره جنوبی مناسب گزارش شده است، خاصه برای ماه آوریل. ایده خرید همچنان روندی صعودی را طی کرده است، امری که می باید ناشی از بهبود تقاضا بوده باشد.

در بخش عرضه، محموله های دریایی محدود بوده اند در حالی که محموله هایی که قرار بوده است روانه اروپا گردند به احتمال به آمریکا تغییر جهت خواهند داد.

شرکت PTT تایلند در این هفته یک مزایده فروش را برای 2000 تن محصول برای بارگیری در نیمه اولی آوریل به انجام رسانده است. این مزایده بنا به گزارشها در حد تخفیفی برابر با 20 تا 60 دلار در هر تن بر مبنای فورمول قیمت گذاری به شیوه CFR شمال شرق آسیا ارائه شده است.

اختلاف میان CFR چین و شمال شرق آسیا روندی صعودی را در پیش گرفته است و از میزان­ِ داخل چین فراتر رفته است، که نمایانگر استحکام اخیر بازار CFR بوده است. قیمت در بازار داخلی چین در این هفته 8200 یوان در هر تن اعلام شد که بر مبنای تراز وارداتی برابر با 1100 دلار در هر تن خواهد بود؛ با این حال، تولیدکنندگان چینی با این نرخ مایل به معامله نبوده اند و در این باره به نرخ فوب چین که بیش از 1200 دلار در هر تن بوده است اشاره داشته اند.

تحلیل بازار PVC آسیا: نرخها 10 تا 40 دلار در هر تن به دلیل افت عرضه بالاتر رفتند.

– نرخ CFR جنوب شرق آسیا و هندوستان به رکوردهای تازه ای رسیدند.

– اعلام پیشنهاد برای ماه آوریل به تعویق افتاده است.

محصول PVC آسیا در این هفته 10 تا 40 دلار در هر تن در قیاس هفتگی بالاتر رفت، در حالی که بازار نیز استحکام بیشتری را پیدا کرده است.

نرخ CFR چین در این هفته 10 دلار در هر تن بالاتر از قبل در قیاس هفتگی قرار گرفت، که بیشترین رقم پس از نرخ جولای 2008 است، در حالی که نرخ CFR جنوب شرق آسیا هم با جهشی در حد 40 دلار در هر تن به رکورد تازه ای رسید.

در این بین، نرخ CFR هندوستان در این هفته 40 دلار در هر تن رشد یافت و به سیر صعودی خود ادامه داد. بازار PVC آسیا همچنان از وضع عرضه در سطح جهان و شرایط نرخ سلف نفت خام متأثر بوده است.

نرخ سلف نفت برنت در این هفته با 11/4 دلار در هر بشکه افزایش در حد 96/66 دلار در هر تن در 10 مارس اعلام گردید.

پیشنهاد PVC از سوی چین در این هفته با نرخی در حد 40 تا 50 دلار در هر تن بالاتر از قبل در قیاس هفتگی همراه بوده است. پیشنهادها برای محصول متکی بر اتیلن در حد 1450 دلار در هر تن به شیوه فوب چین بوده است، در حالی که نرخ محصول متکی بر کاربید در حد 1360 تا 1370 دلار در هر تن به شیوه فوب چین گزارش شده است.

فعالیت خرید در بازار CFR چین محدود گزارش شده است، در حالی که اغلب خریداران تصمیم گرفته اند تا در انتظار روشن شدن شرایط آینده بازار بمانند.

شرکت ریلاینس واحد 375000 تنی خود را در هازیرا از 16 مارس برای نگهداری به حالت تعطیل در خواهد آورد، با آنکه واحد 360.000 تنی این شرکت در داهج قرار است در ماه آوریل روند نگهداری خود را آغاز کند.

با آنکه نرخ واردات در هند همچنان بالاتر رفته است، قیمتها در داخلی این کشور به دلیل تقاضای کم از جانب مصرف کنندگان نهایی کمتر شده اند. قیمت صمغ PVC در این کشور در بازار داخلی در حد 139 تا 140 روپیه در هر کیلو در 10 مارس اعلام شده است، حال آنکه در هفته قبل نرخها در حد 144 تا 145 روپیه در هر کیلو بوده اند.

تحلیل LDPE آسیا: به دلیل کاهش عرضه قیمتها بالاتر رفتند.

SCG تایلند واحد LDPE خود را برای روند نگهداری تعطیل می کند.

– میزان تولید در حد 90 درصد گزارش شده است.

قیمت LDPE در بازار آسیا در این هفته در مقایسه هفتگی بیش از هفته قبل بود، که می باید آن را به کاهش عرضه در بازار نسبت داد.

با گسترش قابل ملاحظه روند واکسیناسیون در منطقه، به نظر می رسد تقاضا نیز رفته رفته به بازار بازگردد.

بسیاری از کارخانه های چین در طول تعطیلات سال قمری باز بودند، و به همین دلیل کاستی عرضه در این مدت پدید نیامده است. میزان تولید در این واحدها اخیراً در حد 90 درصد گزارش شده است.

در اخبار واحدها نیز اعلام شده است که SCG تایلند قصد دارد واحد 160.000 تنی خود را در ماپ تا در اوایل می برای تعمیر و نگهداری تعطیل کند.

در این بین، سایر واحدها به شکل معمول به روند کار خود ادامه داده اند.

تحلیل بازار LLDPE آسیا: قیمتها با کاهش عرضه رشد یافتند.

– چشم انداز نامعلوم بازار

PE بازیافتی سبب تعدیل رشد PE اصل در درازمدت شده است.

در این هفته، نرخ محصول LLDPE در بازار آسیا بالاتر از پیش بود، امری که می باید برخاسته از کاهش میزان عرضه در بازار و بهبود نسبی تقاضا بوده باشد.

با این حال، قیمتها در آسیا کمترین حد در قیاس با سایر نقاط بوده اند و مقادیر فراوانی از محموله از خاورمیانه اینک به دیگر مناطق تغییر جهت داده اند تا با سود بهتری همراه گردند.

در این هفته، در جنوب شرق آسیا نرخ LLDPE در بازار CFR به دلیل کمبود عرضه و رشد رقم پیشنهادها روندی صعودی داشت.

وضعیت بازار منطقه همچنان نامعلوم مانده است، در حالی که میزان عملیات واحدها نسبتاً بالا است، و حاشیه سود PE همچنان برای برخی فروشندگان در حد نرخ برابری مانده است. با آنکه میزان کسری PE در آسیا در حد 17 تا 18 میلیون تن در سال 2021 بوده است، سرمایه گذاری در این بخش نیز روندی نزولی داشته است، که می باید علت آن را تداوم شیوع بیماری کرونا دانست.

انتظار می رود در سال جاری میزان عرضه از سوی ایالات متحده پس از بروز یخبندان و شرایط وخیم جوی بالاتر رود، حال آنکه محصول خاورمیانه همچنان مقاصد گوناگونی را خواهد داشت.

تحلیل بازار HDPE آسیا: رشد قیمت به دلیل افت عرضه

– نرخ در بالاترین حد در چند سال اخیر

– شرکت PTT تایلند واحد PE خود را در اکتبر تعطیل خواهدکرد.

نرخ محصول HDPE از نوع فیلم در این هفته بالاتر رفت، در حالی که عرضه نیز در منطقه عمدتاً به دلیل کاهش عرضه از سوی ایالات متحده و بروز مشکلات جوی در این کشور افت داشت.

نرخ CFR شرق دور در این هفته به بالاترین حد پس از اکتبر 2018 رسید.

نرخ HDPE در جنوب شرق آسیا در این هفته پایدار یا بالاتر از قبل بود، زیرا نگرانیها نسبت به عرضه در سطح بین المللی همچنان وجود دارد. نرخ CFR جنوب شرق آسیا برای درجه HDPE از نوع فیلم آخرین بار در ژوئن 2018 در این حد بود، و در این هفته ثابت و در حد 1370 دلار در هر تن گزارش گردید.

کمبود عرضه در منطقه به احتمال سبب خواهد شد بازار در دو ماه آینده پرتحرک باقی بماند.

در اخبار واحدها نیز شنیده ایم که PTT تایلند بنا دارد تا واحد LDPE 800.000 تنی خود را در ماپ تا در اکتبر برای انجام تعمیر و نگهداری به حالت تعطیل درآورد.

تحلیل بازار HDPE بازیافتی در آسیا: نرخها با وجود معاملات کم ثابت ماندند.

– به دلیل مسائل مربوط به نقدینه­گی، واحدهای بازیافتی متوقف شدند.

– تجمع نامناسب محصول برای بازیافت

در این هفته، نرخ محصول PE بازیافتی ثابت ماند در همان حال که میزان معاملات اندک بوده است، امری که به دلیل تداوم شیوع کرونا و تأثیرات آن بر بازار، کاهش عرضه، کمبود دسترسی به کانتینر، و شرایط نامناسب اقتصادی پدید آمده است.

کیفیت نامناسب مواد اولیه و بارگیری کند به دلیل نبود نیروی کار کافی موانع اصلی بر سر راه معاملات میان فروشندگان و خریداران هستند.

با رشد میزان واکسیناسیون در جهان، چشم انداز عملیات واحدهای بازیافتی نیز بهبود یافته است. با این همه، این روند به نظر بسیار کند و زمان­بر می رسد و دولتها اینک بیشتر بر بیماری کرونا تمرکز دارند تا مسئله بازیافت و محصولات بازیافتی.

دست اندرکاران بازار نیز گفته اند که مواد کافی برای انجام مراحل بازیافت در بازار در اختیار نیست، زیرا مراحل جمع آوری محصول مناسب برای بازیافت بسیار کند صورت می پذیرد.

تحلیل بازار PS آسیا: با وجود راستایی نامعلوم، بازار با ثبات همراه بوده یا افزایش داشته است.

– ضعف در بازار ماده اولیه همچنان مسئله ای است که باید مد نظر قرار گیرد.

– شرکت دنکای سنگاپور تولید GPPS را متوقف کرد.

در این هفته نرخ محصول PS در بازار آسیا همسو با روند بازار بالادستی استیرن در این هفته سیری صعودی داشت، با اینکه محصول استیرن خود در این هفته با 84 دلار در هر تن افت همراه بود و سرانجام با نرخ 1230 دلار در هر تن به شیوه CFR چین عرضه شد.

سقوط قیمت در بازار ماده اولیه در 9 مارس و بروز واکنش در بازار پایین دستی پس از مدتی هر دو بر روند بازار PS تأثیر داشته اند.

نرخ محصول GPPS در این هفته ثابت و در حد 1450 دلار در هر تن به شیوه CFR چین اعلام شد و با 10 دلار در هر تن افزایش به نرخ 1550 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا رسید. نرخ محصول HIPS در این هفته 30 دلار در هر تن جهش داشت و به رقم 1870 دلار در هر تن به شیوه CFR چین رسید و در همین حال با 70 دلار در هر تن افزایش با رقم 1970 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا برابر گردید. نرخ محصول EPS از نوع عادی در این بین ثابت و در حد 1490 دلار در هر تن به شیوه فوب شمال شرق آسیا باقی ماند و نرخ نوع کندکننده احتراق نیز با رقم 1570 دلار در هر تن به همان شیوه اعلام گردید.

در چین، اغلب تأمین کنندگان نرخهای خود را برای محصول GPPS و EPS نگاه داشتند، اما نرخ HIPS را در این هفته بالاتر بردند.

وضعیت در بازار HIPS بنا بر گزارشها بهتر از دیگر بخشها بوده است که می باید علت آن را تقاضای مناسب از سوی بخش لوازم خانه گی دانست، در حالی که روند تغییر فصل واحدها و تعمیرات آنها نیز باعث کاهش میزان عرضه شده است.

کاهش عرضه در کل منطقه جنوب شرق آسیا بر کل بازار این منطقه تأثیرگذارده است.

شرکت دنکای سنگاپور اعلام کرده است که تولید را در واحد 200.000 تنی GPPS خود را از 7 مارس به حالت تعطیل درآورده است.

این شرکت از پایان نوامبر گذشته قصد داشته است تا تولید GPPS را متوقف سازد تا بتواند از این واحد برای تولید صمغ MS بهره گیرد.

تحلیل بازار ABS آسیا: نرخها به دلیل مبانی بهتر در بازار، 30 دلار در هر تن رشد یافتند.

– خریداران در انتظار وضعیت آینده نشسته اند یا به انباشت مجدد محصول پرداخته اند.

– راستای نامعلوم در بازار بالادستی

نرخ محصول ABS در این هفته در بازار آسیا بالاتر رفت و با رقم 2490 دلار در هر تن به شیوه CFR چین برابر شد و در همین حال با رقم 2520 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا برابر گردید، امری که ناشی از بهبود تقاضا و افت عرضه بوده است.

در این هفته، بازار ABS در جهت مخالف بازار استیرن گام برداشت، یعنی بازاری که از 7 مارس به این سمت کمتر مورد حمایت قرار گرفته است و با افتی در حد 95 دلار در هر تن همراه بوده است.

با وجود سقوط قیمت استیرن، تولیدکنندگان ABS نرخ پیشنهادها خود را نگاه داشته یا بالاتر برده اند، زیرا نسبت به بازگشت قیمت در بازار بالادستی نگران اند.

میزان کل فهرستها در چین این بین در گزارشها اندک قید شده است، در همان حال که خریداران از انباشت گسترده محصول به دلیل روند رو به رشد قیمتها اجتناب کرده اند.

به این ترتیب، برخی منابع بر این نظرند که تقاضا برای ABS در کوتاه مدت باقی بماند.

تحلیل بازار PTA آسیا: نرخها 5 دلار در هر تن به دلیل وضعیت بازار بالادستی کاهش یافتند؛ دسترسی به محصول در بازار محلی اندک بوده است.

– انجام روند نگهداری در چندین واحد در کره، تایوان، هند از پایان مارس تا می

– فروشندگان چین با قیمت رقابتی اقدام به صادرات کرده اند.

در این هفته، نرخ محصول PTA در بازار آسیا پرنوسان بود، که می باید علت آن را در وضعیت بازار بالادستی و نوسان در این بازار جست. نرخ محصول PTA به شیوه CFR در این هفته 5 دلار در هر تن کاهش یافت و با رقم 675 دلار در هر تن برابر شد.

میزان انبارهای PTA، برای محموله های دلاری، به دلیل تقاضا بالا و انجام روند تعمیرات در بسیاری از واحدها در کره، تایوان و هندوستان از مارس تا می اندک بوده است.

در این هفته، چندین معامله در بازار بنا بر فورمول PX به اضافه 135 تا 150 دلار در هر تن به شیوه فوب برای بازارهای شمال شرق و جنوب شرق آسیا مورد بحث قرار گرفت.

گفته شده است که محموله های چینی اینک با قیمت رقابتی به خاورمیانه و هندوستان ارسال می گردند.

عرضه کنندگان کره جنوبی نیز به طور عمده در حاشیه مانده اند و به دلیل کمبود عرضه پیشنهادی را ارائه نکرده اند.

به خلاف این روند، بازار PTA در داخل چین شاهد قیمتهای بسیار کمتر در قیاس با سایر بازارهای آسیا بوده است. در بازار داخلی چین، اختلاف میان PTA/PX در حال حاضر در حد 251 یوان در هر تن به طور میانگین بوده است، که معادل 6/38 دلار در هر تن خواهد بود.

در هند، بحثها برای واردات PTA برای پایان مارس و آوریل محدود بوده است. و یک معامله با چین بر مبنای فورمول PX به اضافه 95 دلار در هر تن به شیوه فوب چین صورت پذیرفته است، آن هم برای 5000 تن محصول که قرار است در ماه آوریل با کشتی ارسال گردد.

اختلاف میان نرخ PTA به شیوه CFR هند و چین در این هفته کمی کمتر از قبل و در حد 115 دلار در هر تن ارائه شده است، در حالی که نرخ CFR هندوستان اخیراً برابر با 790 دلار در هر تن ارزیابی شده است.

نرخ حمل و نقل از هند به شمال شرق آسیا اینک در طیف 1700 تا 2300 دلار در هر تن برای هر کانتینر قرار دارد، در حالی که این رقم در هفته قبل در حد 1800 تا 2400 دلار در هر تن بوده است.

تحلیل PET آسیا: قیمتها به دلیل بهبود مبانی بازار بالاتر رفتند.

– تقاضای مناسب برای PET در بازار

PTA و MEG بالادستی به دلیل تضعیف نرخ نفت خام کاهش یافتند.

نرخ محصول PET از نوع مناسب برای بطریها در این هفته با رشد همراه بود.

با رشد روند واکسیناسیون در جهان، اقتصاد در اروپا و آمریکا بهبود یافته است و میزان مسافرتها و تقاضا برای بطری آب روندی رو به رشد یافته است.

در جنوب شرق آسیا، بحثها برای صادرات PET مناسب برای بطری در حد 1150 تا 1200 دلار در هر تن بوده است، ولی این اطلاعات پس از تعطیلی بازار پلتس به دست آمده است و نمی تواند ارزیابی رسمی قلمداد گردد. با این حال، میزان بحثها نشانگر بهبود مبانی بازار بوده است

در بازار بالادستی، نرخ PTA به شیوه CFR چین 6 دلار در هر تن در قیاس هفتگی پایین آمد و به نرخ 659 دلار در هر تن رسید، در حالی که نرخ MEG به شیوه CFR 51 دلار در هر تن پایینتر رفت و به رقم 729 دلار در هر تن رسید، امری که نشانگر افت نسبی در بازار کلی نفت خام بوده است.

تحلیل بازار PET بازیافتی آسیا: مبانی ثابت مانده اند، با آنکه محصول10 دلار کاهش داشته است.

– اختلاف نرخ میان R-PET در حد 50 تا 60 دلار گزارش شده است.

– چشم انداز تقاضا عموماً مثبت است.

در این هفته، مبانی بازار آسیا به طور عمده پایدار ماند، در همان حال که عرضه ماده اولیه اندک بود و به دلیل کمبود کانتینر صادرات نیز با مشکل مواجه بود.

نرخ محصول PET بازیافتی در این هفته کمی پایینتر از قبل گزارش شد و با 10 دلار در هر تن افت به رقم 680 دلار در هر تن به شیوه فوب جنوب شرق آسیا برای درجات روشن دارای محتوای PVC در حد 10 تا 100 ppm رسید، امری که تاحدی به دلیل قیمتهای رقابتی در بازار پدید آمده است.

دسترسی اندک به ماده اولیه در منطقه سبب شده است که قیمت خرده محصول برای بازیافت بالاتر رود زیرا بازیافت کنندگان باید برای دستیابی به محصول بهتر نرخ بالاتری بپردازند.

تقاضا برای PET بازیافتی در سطح جهان بیشتر از سوی تایوان، خاورمیانه، اروپا، و جنوب شرق آسیا بوده است.

در این بین، تجار به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا برای محصول اصل و بازیافتی خوش بین بوده اند.

تحلیل بازار MMA و PMMA آسیا: نرخ CFR چین برای MMA به دلیل وضعیت پایدار در بازار داخلی افت کرد.

– اختلاف PMMA/MMA به دلیل رشد قیمت MMA کمتر شده است.

– برنامه انجام روند سنگین تعمیر و نگهداری در فصل دوم سال به قیمت MMA کمک خواهد کرد.

نرخ محصول MMA در بازار این هفته آسیا به شیوه CFR چین 31 دلار در هر تن در قیاس روزانه افت کرد و در مقایسه هفتگی با 5 دلار در هر تن افت همراه بود تا سرانجام به نرخ 2100 دلار در هر تن رسید.

نرخ MMA در بازار داخلی چین نیز در حد 67/116 یوان در هر تن کمتر از قبل در قیاس روزانه اعلام شد در حالی که در مقایسه هفتگی 33/83 دلار در هر تن بالاتر رفت و به نرخ 33/16183 یوان در هر تن رسید.

به دلیل توقف در روند تولید MMA قیمتها در بازار این محصول در آسیا اخیراً سیری صعودی را سپری کرده اند.

با توجه به کاهش عرضه MMA در جهان که قیمت این محصول را بالاتر برده است، اختلاف میان CFR چین و برای PMMA و برای MMA به 150 دلار در هر تن افت کرده است، که کمتر از نرخ برابری معمول، یعنی حدود 250 دلار در هر تن، است.

نظر خود را بنویسید