به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید

آمار معاملات بازار ۲۸ دی ۱۴۰۰

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۶۱۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: TSETMC
انتشار شده در: سه شنبه, 28 دی 1400
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۱۸ دی ۱۴۰۰

ه گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۶۵۵ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۲۶۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: TSETMC
انتشار شده در: شنبه, 18 دی 1400
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۱۲ دی ۱۴۰۰

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۲۷۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۲۲۶ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: tsetmc
انتشار شده در: یکشنبه, 12 دی 1400
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۸ دی ۱۴۰۰

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۳۸۶۵ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۴۲۶ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: tsetmc
انتشار شده در: چهارشنبه, 8 دی 1400
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۶ دی ۱۴۰۰

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۳۹۴۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۱۹۸ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: tsetmc
انتشار شده در: دوشنبه, 6 دی 1400
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۵ دی ۱۴۰۰

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۳۹۲۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۴۰۱ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: tsetmc
انتشار شده در: یکشنبه, 5 دی 1400
مشاهده گزارش
به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۴۶۲۶ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۲۶۸ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: tsetmc
انتشار شده در: شنبه, 4 دی 1400
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۲۹ آذر ۱۴۰۰

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۷۶۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۲۴۸ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: TSETMC
انتشار شده در: دوشنبه, 29 آذر 1400
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۲۷ آذر ۱۴۰۰

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۰۹۶ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۵۲۲ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: TSETMC
انتشار شده در: شنبه, 27 آذر 1400
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۲۱ آذر ۱۴۰۰

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۰۹۶ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۵۲۲ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: tsetmc
انتشار شده در: یکشنبه, 21 آذر 1400
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۲۰ آذر ۱۴۰۰

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۶۲۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۳۴۷ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: tsetmc
انتشار شده در: شنبه, 20 آذر 1400
مشاهده گزارش

آمار معاملات بازار ۱۵ آذر ۱۴۰۰

به گزارش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در نمودارهای زیر آمار روند ارزش معاملات خرد بازار، خریداران و فروشندگان بازار به تفکیک حقیقی و حقوقی، پراکندگی نمادها در بازه‌های قیمتی -۵ تا +۵، معاملات بلوکی در بازار و معاملات اوراق با درآمد ثابت به تفکیک قابل ملاحظه است. ارزش معاملات بازار سهام امروز بدون احتساب معاملات بلوکی به ۲۵۹۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین قابل مشاهده است که امروز شاهد خروج ۲۳۵ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها بوده‌ایم. منبع: tsetmc
انتشار شده در: دوشنبه, 15 آذر 1400
مشاهده گزارش