به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید
IR8001700000002100930100337
شماره شبا
sim-chip
۰۱۱۳۰۰۰۰۱۳۰۰۷
شماره حساب
شاهین
شعبه
وداد حسینی
نام صاحب حساب
IR300550011400205405000001
شماره شبا
sim-chip
۱۱۴-۰۰۲۰-۵۴۰۵-۰۰۰۰-۰۱
شماره حساب
سهروردی شمالی ۱۱۴
شعبه
مشاور سرمایه گذاری معیار
نام صاحب حساب