به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید

یکی از محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا، میزان تولید لوله است. میزان تولید لوله فولادی جهانی در سال ۲۰۱۸، ۵/۱۷۲ میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان تولید لوله فولادی بدون درز جهان ۵/۴۳ میلیون تن بوده است. میزان تولید لوله جوشکاری شده تا قطر ۴/۴۰۶ میلی متر و بیش از قطر ۴/۴۰۶ میلی متر به ترتیب ۷//۱۰۷ و ۵/۲۱ میلیون تن گزارش شده است. در واقع ۳/۱۰ درصد تولید محصولات فولادی جهان را لوله تشکیل می دهد.

ماهنامه پردازش: در (شکل۱) روند تولید لوله فولادی جهان از نظر می گذرد. (شکل۲) زمینه های مصرف لوله فولادی جهان را نشان می دهد. در (شکل۳) روند تولید لوله فولادی جهان و سهم کشور چین به نمایش گذاشته شده است.

مقایسه تولید محصولات فولادی لوله جهان و کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در (جدول۱) ارائه شده است. کشور چین همانند بزرگ ترین تولیدکننده فولاد، بزرگ ترین تولیدکننده محصولاد فولادی لوله جهان نیز می باشد.

میزان تولید لوله فولادی کشور چین در سال گذشته، ۵/۹۴ میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان تولید لوله فولادی بدون درز کشور چین ۵/۲۷ میلیون تن بوده است. میزان تولید لوله جوشکاری شده تا قطر ۴/۴۰۶ میلی متر و بیش از قطر ۴/۴۰۶ میلی متر در کشور چین به ترتیب ۵۹ و ۸ میلیون تن گزارش شده است.

در واقع در سال قبل ۵/۸ درصد تولید محصولات فولادی کشور چین را لوله تشکیل داده است. در (شکل۴) روند تولید لوله فولادی کشور چین مشاهده می گردد.

شایان ذکر است نزدیک به ۲/۶۳ درصد لوله فولادی بدون درز جهان، در کشور چین به دست می آید. نزدیک به ۷/۵۴ درصد لوله جوشکاری شده تا قطر ۴/۴۰۶ میلی متر دنیا در کشور چین تولید می شود. ضمناٌ در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲/۳۷ درصد لوله جوشکاری شده بیش از قطر ۴/۴۰۶ میلی متر در کشور چین حاصل شده است.

میزان تولید لوله فولادی اتحادیه اروپا در سال قبل، ۸۸/۱۳ میلیون تن به ثبت رسیده است.

میزان تولید لوله فولادی بدون درز اتحادیه اروپا ۹۶/۳ میلیون تن بوده است. میزان تولید لوله جوشکاری شده تا قطر ۴/۴۰۶ میلی متر و بیش از قطر ۴/۴۰۶ میلی متر در اتحادیه اروپا به ترتیب ۳۷/۸ و ۵۵/۱ میلیون تن گزارش شده است. در واقع در سال قبل ۲۵/۸ درصد تولید محصولات فولادی اتحادیه اروپا را لوله تشکیل داده است.

در (شکل۵) روند تولید لوله فولادی اتحادیه اروپا مشاهده می گردد. شایان ذکر است نزدیک به ۹/۱ درصد لوله فولادی بدون درز جهان، در اتحادیه اروپا به دست می آید. بیش از ۸/۷ درصد لوله جوشکاری شده تا قطر ۴/۴۰۶ میلی متر دنیا در اتحادیه اروپا تولید می شود. ضمناٌ در سال قبل ۲/۷ درصد لوله جوشکاری شده بیش از قطر ۴/۴۰۶ میلی متر در اتحادیه اروپا حاصل شده است.

در (شکل۶) روند تولید، صادرات، واردات و مصرف لوله های فولادی اتحادیه اروپا به نمایش درآمده است. در سال گذشته میزان واردات و صادرات لوله های فولادی اتحادیه اروپا به ترتیب ۶۴۱/۰ و ۴۱۵ میلیون تن بوده است.

میزان تولید لوله فولادی کشور آلمان در سال قبل، ۰۹/۳ میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان تولید لوله فولادی بدون درز کشور آلمان ۲۷/۱ میلیون تن بوده است.

میزان تولید لوله جوشکاری شده تا قطر ۴/۴۰۶ میلی متر و بیش از قطر ۴/۴۰۶ میلی متر در کشور آلمان در سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۸۸/۰ و ۹۴/۰ میلیون تن گزارش شده است.

در واقع در سال قبل ۳/۷ درصد تولید محصولات فولادی کشور آلمان را لوله تشکیل داده است. در (شکل۷) روند تولید لوله فولادی کشور آلمان مشاهده می گردد. شایان ذکر است نزدیک به ۹۲/۲ درصد لوله فولادی بدون درز جهان، در کشور آلمان به دست می آید.

بیش از ۸۲/۰ درصد لوله جوشکاری شده تا قطر ۴/۴۰۶ میلی متر دنیا در کشور آلمان تولید می شود. ضمناٌ در سال ۲۰۱۸ بیش از ۴/۴ درصد لوله جوشکاری شده بیش از قطر ۴/۴۰۶ میلی متر در کشور آلمان حاصل شده است. ضمناٌ در (شکل۸) روند تولید، صادرات، وادرات و مصرف لوله فولادی کشور آلمان از نظر می گذرد. میزان صادرات و واردات محصولات لوله فولادی کشور آلمان در سال پیشین به ترتیب ۸/۲ و ۲ میلیون تن اعلام شده است.

بیشترین واردات محصولات لوله فولادی کشور آلمان از ایتالیا به میزان ۶۰۰ هزار تن بوده است.

بیشترین صادرات محصولات لوله فولادی کشور آلمان به سوئد به میزان ۵۴۷ هزار تن به ثبت رسیده است.

کشور ترکیه در سال گذشته ۵۱۵/۴ میلیون تن لوله فولادی تولید کرده است که ۷۹۰ هزار تن آن لوله های فولادی با قطر برزگ (بیش از ۴/۴۰۶ میلی متر) بوده است. در (شکل۹) روند تولید محصولات لوله فولادی کشور ترکیه به نمایش گذاشته شده است.

کشور ژاپن در سال پیشین ۸/۴ میلیون تن محصولات لوله فولادی (جوشکاری شده) تولید کرده است. میزان تولید لوله های فولادی بدون درز کشور ژاپن نیز در حدود ۳۷/۱ میلیون تن به ثبت رسیده است. شایان ذکر است، میزان تولید لوله های چدنی کشور ژاپن در سال گذشته ۲۴۹ هزار تن بوده است.

در سال پیشین، میزان تولید محصولات لوله فولادی کشورهای مشترک المنافع ۴/۱۳ میلیون تن ثبت شده است که ۶/۸ میلیون تن آن لوله جوشکاری شده بوده است.

میزان تولید محصولات فولادی لوله بدون درز و جوشکاری شده هند به ترتیب ۵/۰ و ۶/۳ میلیون تن برآورد شده است.

میزان فروش محصولات لوله فولادی شرکت ( TMK) روسیه در سال قبل ۰۱/۴ میلیون تن گزارش شده است (۲۴۳/۱ میلیون تن گزارش شده است). شرکت یاد شده بزرگ ترین ظرفیت تولید لوله فولادی جهان را دارا ست.

در سال گذشته، میزان تولید محصولات لوله فولادی آمریکا ۹/۱۱ میلیون تن برآورد شده است. میزان مصرف محصولات لوله فولادی کشور آمریکا در سال گذشته ۱۰ میلیون تن برآورد شده است. میزان تولید محصولات لوله فولادی کشور کره جنوبی در سال گذشته بالغ بر ۶ میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان فروش محصولات لوله فولادی شرکت (USS ) آمریکا ۷۸۰ هزار تن به ثبت رسیده است.

میزان فروش شرکت (MMK ) روسیه نیز ۰۱۳/۲ میلیون تن برآورد شده است. میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور اوکراین ۶۳۶ هزار تن به ثبت رسیده است.

در سال ۲۰۱۸، میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور بلژیک به ترتیب ۵۲۰ و ۳۳۰ هزار تن بوده است. میزان صادرات لوله های فولادی ایران در سال گذشته ۲۵۲ هزار تن اعلام شده است.

تجارت محصولات لوله فولادی جهان

در سال ۲۰۱۸ میزان صادرات محصولات فولادی جهان ۸/۴۳۵ میلیون تن بوده است که ۹ درصد (۲/۳۹ میلیون تن) این محصولات را لوله های فولادی تشکیل داده است.

در (شکل۱۰) توزیع صادرات محصولات فولادی جهان در سال ۲۰۱۸ دیده می شود. در (جدول۲) روند صادرات محصولات لوله فولادی جهان به نمایش درآمده است. میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشورهای کره جنوبی و ژاپن در سال گذشته به ترتیب ۲ و ۵/۱ میلیون تن ثبت شده است.

میزان واردات محصولات لوله فولادی آمریکا از کره جنوبی یک میلیون تن گزارش شده است. میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی آمریکا به ترتیب ۵/۶ و ۹۸۹/۰ میلیون تن بوده است. در (شکل۱۱) روند واردات انواع لوله فولادی جهان را آمریکا به نمایش درآمده است.

در سال ۲۰۱۸، بیشترین واردات محصولات لوله فولادی جهان را آمریکا انجام داده است. در سال پیشین میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور کانادا یک میلیون تن برآورد شده است.

در سال ۲۰۱۸ میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور ترکیه به ترتیب ۲ (به ارزش بیش از ۷۵۴/۱ میلیارد دلار) و ۴۸۶/۰ (به ارزش بیش از ۸۱۲ میلیون دلار) میلیون تن بوده است. کشور ترکیه بیشترین مقدار محصولات لوله فولادی را به میزان ۳۰۴ هزار تن به کشور رومانی صادر کرده است. بیشترین مقدار واردات لوله فولادی کشور ترکیه، از کشور چین به میزان ۱۳۱ هزار تن به ثبت رسیده است. کشور چین در سال گذشته ۶/۷ میلیون تن (به ارزش نزدیک به ۸ میلیارد دلار) محصولات لوله فولادی صادر و ۵۹۰ هزار تن محصولات لوله فولادی وارد کرده است.

بیشترین صادرات محصولات لوله فولادی کشور چین به میزان ۴۲۴ هزار تن به کشور کره جنوبی گزارش شده است.

در (شکل۱۲) روند صادرات انواع محصولات فولادی کشور چین از جمله محصولات لوله فولادی نشان داده شده است. در (شکل۱۳) نیز روند صادرات انواع محصولات فولادی کشور چین بر حسب مبلغ (میلیارد دلار) مشاهده می گردد.

کشور چین سال پیشین ۶۵ میلیون تن محصولات لوله فولادی به مصرف رسانده است. میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور هند نیز یک میلیون تن برآورد شده است.

میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور هند نیز یک میلیون تن برآورد شده است.

میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور روسیه در سال پیشین ۴/۲ میلیون تن اعلام شده است. میزان مصرف محصولات لوله فولادی کشور روسیه در سال گذشته ۲/۱۰ میلیون تن به ثبت رسیده است. در سال ۲۰۱۸ میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور اسپانیا به ترتیب ۴۷۱ و ۶۲۰ هزار تن گزارش شده است . در سال گذشته میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور برزیل ۷۰۴ هزار تن به ثبت رسیده است.

میزان تولید و فروش محصولات لوله فولادی شرکت (Tenaris ) به ترتیب ۵۹۷/۳ و ۵۷۱/۳ میلیون تن به ثبت رسیده است . میزان تولید لوله بدون درز و جوشکاری شده شرکت ( Tenaris) در سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۷۹۸/۲ و ۷۹۹/۰ میلیون تن اعلام شده است.

میزان صادرات و واردات محصولات لوله فولادی کشور اتریش ۷۴۵ هزار تن به ثبت رسیده است. میزان واردات محصولات مورد نیاز لوله فولادی کشور مالزی ۴۵۹ هزار تن بوده است.

کشور ژاپن ۲۱۱ هزار تن محصولات لوله فولادی موردنیاز کشور مالزی را تأمین کرده است. کشور جمهوری چک در سال قبل ۵۰۹ هزار تن محصولات لوله فولادی وارد کرده است.

میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور تایلند در سال گذشته به ترتیب ۱۵۷ و ۴۸۳ هزار تن بوده است. در سال گذشته ۵۸۳ هزار تن محصولات لوله فولادی به کشور مکزیک وارد شده است.

میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور لهستان به ترتیب ۸۶۳ و ۴۵۰ هزار تن به ثبت رسیده است. میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور هند به ترتیب ۶۵۵ و ۱۰۰۰ هزار تن بوده است.

میزان واردات لوله فولادی کشور اندونزی در سال قبل ۶۰۰ هزار تن بوده است. در سال ۲۰۱۸، میزان تولید و فروش لوله فولادی شرکت تاتا استیل به ترتیب ۵۲۳ و ۵۲۴ هزار تن به ثبت رسیده است.

در (شکل۱۴) روند تولید و فروش لوله فولادی شرکت تاتا استیل از نظر می گذرد. شرکت آرسلور میتال در سال قبل، ۴۰۰ هزار تن لوله فولادی بدون درز و ۱/۱ میلیون تن لوله فولادی جوشکاری شده تولید کرده است.

در حالی که ظرفیت تولید محصولات فوق الذکر به ترتیب ۹/۰ و ۹/۴ میلیون تن در سال بوده است. میزان فروش محصولات لوله شرکت آرسلور میتال ۴۹۲/۱ میلیون تن بوده است.

دسته بندی گزارش
تحلیل صنایع
نظر خود را بنویسید