به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید

یکی از محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا، میزان تولید لوله است. میزان تولید لوله فولادی جهانی در سال 2018، 5/172 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان تولید لوله فولادی بدون درز جهان 5/43 میلیون تن بوده است. میزان تولید لوله جوشکاری شده تا قطر 4/406 میلی متر و بیش از قطر 4/406 میلی متر به ترتیب 7//107 و 5/21 میلیون تن گزارش شده است. در واقع 3/10 درصد تولید محصولات فولادی جهان را لوله تشکیل می دهد.

ماهنامه پردازش: در (شکل1) روند تولید لوله فولادی جهان از نظر می گذرد. (شکل2) زمینه های مصرف لوله فولادی جهان را نشان می دهد. در (شکل3) روند تولید لوله فولادی جهان و سهم کشور چین به نمایش گذاشته شده است.

مقایسه تولید محصولات فولادی لوله جهان و کشورهای مختلف در سال 2017 و 2018 در (جدول1) ارائه شده است. کشور چین همانند بزرگ ترین تولیدکننده فولاد، بزرگ ترین تولیدکننده محصولاد فولادی لوله جهان نیز می باشد.

میزان تولید لوله فولادی کشور چین در سال گذشته، 5/94 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان تولید لوله فولادی بدون درز کشور چین 5/27 میلیون تن بوده است. میزان تولید لوله جوشکاری شده تا قطر 4/406 میلی متر و بیش از قطر 4/406 میلی متر در کشور چین به ترتیب 59 و 8 میلیون تن گزارش شده است.

در واقع در سال قبل 5/8 درصد تولید محصولات فولادی کشور چین را لوله تشکیل داده است. در (شکل4) روند تولید لوله فولادی کشور چین مشاهده می گردد.

شایان ذکر است نزدیک به 2/63 درصد لوله فولادی بدون درز جهان، در کشور چین به دست می آید. نزدیک به 7/54 درصد لوله جوشکاری شده تا قطر 4/406 میلی متر دنیا در کشور چین تولید می شود. ضمناٌ در سال 2018 بیش از 2/37 درصد لوله جوشکاری شده بیش از قطر 4/406 میلی متر در کشور چین حاصل شده است.

میزان تولید لوله فولادی اتحادیه اروپا در سال قبل، 88/13 میلیون تن به ثبت رسیده است.

میزان تولید لوله فولادی بدون درز اتحادیه اروپا 96/3 میلیون تن بوده است. میزان تولید لوله جوشکاری شده تا قطر 4/406 میلی متر و بیش از قطر 4/406 میلی متر در اتحادیه اروپا به ترتیب 37/8 و 55/1 میلیون تن گزارش شده است. در واقع در سال قبل 25/8 درصد تولید محصولات فولادی اتحادیه اروپا را لوله تشکیل داده است.

در (شکل5) روند تولید لوله فولادی اتحادیه اروپا مشاهده می گردد. شایان ذکر است نزدیک به 9/1 درصد لوله فولادی بدون درز جهان، در اتحادیه اروپا به دست می آید. بیش از 8/7 درصد لوله جوشکاری شده تا قطر 4/406 میلی متر دنیا در اتحادیه اروپا تولید می شود. ضمناٌ در سال قبل 2/7 درصد لوله جوشکاری شده بیش از قطر 4/406 میلی متر در اتحادیه اروپا حاصل شده است.

در (شکل6) روند تولید، صادرات، واردات و مصرف لوله های فولادی اتحادیه اروپا به نمایش درآمده است. در سال گذشته میزان واردات و صادرات لوله های فولادی اتحادیه اروپا به ترتیب 641/0 و 415 میلیون تن بوده است.

میزان تولید لوله فولادی کشور آلمان در سال قبل، 09/3 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان تولید لوله فولادی بدون درز کشور آلمان 27/1 میلیون تن بوده است.

میزان تولید لوله جوشکاری شده تا قطر 4/406 میلی متر و بیش از قطر 4/406 میلی متر در کشور آلمان در سال 2018 به ترتیب 88/0 و 94/0 میلیون تن گزارش شده است.

در واقع در سال قبل 3/7 درصد تولید محصولات فولادی کشور آلمان را لوله تشکیل داده است. در (شکل7) روند تولید لوله فولادی کشور آلمان مشاهده می گردد. شایان ذکر است نزدیک به 92/2 درصد لوله فولادی بدون درز جهان، در کشور آلمان به دست می آید.

بیش از 82/0 درصد لوله جوشکاری شده تا قطر 4/406 میلی متر دنیا در کشور آلمان تولید می شود. ضمناٌ در سال 2018 بیش از 4/4 درصد لوله جوشکاری شده بیش از قطر 4/406 میلی متر در کشور آلمان حاصل شده است. ضمناٌ در (شکل8) روند تولید، صادرات، وادرات و مصرف لوله فولادی کشور آلمان از نظر می گذرد. میزان صادرات و واردات محصولات لوله فولادی کشور آلمان در سال پیشین به ترتیب 8/2 و 2 میلیون تن اعلام شده است.

بیشترین واردات محصولات لوله فولادی کشور آلمان از ایتالیا به میزان 600 هزار تن بوده است.

بیشترین صادرات محصولات لوله فولادی کشور آلمان به سوئد به میزان 547 هزار تن به ثبت رسیده است.

کشور ترکیه در سال گذشته 515/4 میلیون تن لوله فولادی تولید کرده است که 790 هزار تن آن لوله های فولادی با قطر برزگ (بیش از 4/406 میلی متر) بوده است. در (شکل9) روند تولید محصولات لوله فولادی کشور ترکیه به نمایش گذاشته شده است.

کشور ژاپن در سال پیشین 8/4 میلیون تن محصولات لوله فولادی (جوشکاری شده) تولید کرده است. میزان تولید لوله های فولادی بدون درز کشور ژاپن نیز در حدود 37/1 میلیون تن به ثبت رسیده است. شایان ذکر است، میزان تولید لوله های چدنی کشور ژاپن در سال گذشته 249 هزار تن بوده است.

در سال پیشین، میزان تولید محصولات لوله فولادی کشورهای مشترک المنافع 4/13 میلیون تن ثبت شده است که 6/8 میلیون تن آن لوله جوشکاری شده بوده است.

میزان تولید محصولات فولادی لوله بدون درز و جوشکاری شده هند به ترتیب 5/0 و 6/3 میلیون تن برآورد شده است.

میزان فروش محصولات لوله فولادی شرکت ( TMK) روسیه در سال قبل 01/4 میلیون تن گزارش شده است (243/1 میلیون تن گزارش شده است). شرکت یاد شده بزرگ ترین ظرفیت تولید لوله فولادی جهان را دارا ست.

در سال گذشته، میزان تولید محصولات لوله فولادی آمریکا 9/11 میلیون تن برآورد شده است. میزان مصرف محصولات لوله فولادی کشور آمریکا در سال گذشته 10 میلیون تن برآورد شده است. میزان تولید محصولات لوله فولادی کشور کره جنوبی در سال گذشته بالغ بر 6 میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان فروش محصولات لوله فولادی شرکت (USS ) آمریکا 780 هزار تن به ثبت رسیده است.

میزان فروش شرکت (MMK ) روسیه نیز 013/2 میلیون تن برآورد شده است. میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور اوکراین 636 هزار تن به ثبت رسیده است.

در سال 2018، میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور بلژیک به ترتیب 520 و 330 هزار تن بوده است. میزان صادرات لوله های فولادی ایران در سال گذشته 252 هزار تن اعلام شده است.

تجارت محصولات لوله فولادی جهان

در سال 2018 میزان صادرات محصولات فولادی جهان 8/435 میلیون تن بوده است که 9 درصد (2/39 میلیون تن) این محصولات را لوله های فولادی تشکیل داده است.

در (شکل10) توزیع صادرات محصولات فولادی جهان در سال 2018 دیده می شود. در (جدول2) روند صادرات محصولات لوله فولادی جهان به نمایش درآمده است. میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشورهای کره جنوبی و ژاپن در سال گذشته به ترتیب 2 و 5/1 میلیون تن ثبت شده است.

میزان واردات محصولات لوله فولادی آمریکا از کره جنوبی یک میلیون تن گزارش شده است. میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی آمریکا به ترتیب 5/6 و 989/0 میلیون تن بوده است. در (شکل11) روند واردات انواع لوله فولادی جهان را آمریکا به نمایش درآمده است.

در سال 2018، بیشترین واردات محصولات لوله فولادی جهان را آمریکا انجام داده است. در سال پیشین میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور کانادا یک میلیون تن برآورد شده است.

در سال 2018 میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور ترکیه به ترتیب 2 (به ارزش بیش از 754/1 میلیارد دلار) و 486/0 (به ارزش بیش از 812 میلیون دلار) میلیون تن بوده است. کشور ترکیه بیشترین مقدار محصولات لوله فولادی را به میزان 304 هزار تن به کشور رومانی صادر کرده است. بیشترین مقدار واردات لوله فولادی کشور ترکیه، از کشور چین به میزان 131 هزار تن به ثبت رسیده است. کشور چین در سال گذشته 6/7 میلیون تن (به ارزش نزدیک به 8 میلیارد دلار) محصولات لوله فولادی صادر و 590 هزار تن محصولات لوله فولادی وارد کرده است.

بیشترین صادرات محصولات لوله فولادی کشور چین به میزان 424 هزار تن به کشور کره جنوبی گزارش شده است.

در (شکل12) روند صادرات انواع محصولات فولادی کشور چین از جمله محصولات لوله فولادی نشان داده شده است. در (شکل13) نیز روند صادرات انواع محصولات فولادی کشور چین بر حسب مبلغ (میلیارد دلار) مشاهده می گردد.

کشور چین سال پیشین 65 میلیون تن محصولات لوله فولادی به مصرف رسانده است. میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور هند نیز یک میلیون تن برآورد شده است.

میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور هند نیز یک میلیون تن برآورد شده است.

میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور روسیه در سال پیشین 4/2 میلیون تن اعلام شده است. میزان مصرف محصولات لوله فولادی کشور روسیه در سال گذشته 2/10 میلیون تن به ثبت رسیده است. در سال 2018 میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور اسپانیا به ترتیب 471 و 620 هزار تن گزارش شده است . در سال گذشته میزان صادرات محصولات لوله فولادی کشور برزیل 704 هزار تن به ثبت رسیده است.

میزان تولید و فروش محصولات لوله فولادی شرکت (Tenaris ) به ترتیب 597/3 و 571/3 میلیون تن به ثبت رسیده است . میزان تولید لوله بدون درز و جوشکاری شده شرکت ( Tenaris) در سال 2018 به ترتیب 798/2 و 799/0 میلیون تن اعلام شده است.

میزان صادرات و واردات محصولات لوله فولادی کشور اتریش 745 هزار تن به ثبت رسیده است. میزان واردات محصولات مورد نیاز لوله فولادی کشور مالزی 459 هزار تن بوده است.

کشور ژاپن 211 هزار تن محصولات لوله فولادی موردنیاز کشور مالزی را تأمین کرده است. کشور جمهوری چک در سال قبل 509 هزار تن محصولات لوله فولادی وارد کرده است.

میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور تایلند در سال گذشته به ترتیب 157 و 483 هزار تن بوده است. در سال گذشته 583 هزار تن محصولات لوله فولادی به کشور مکزیک وارد شده است.

میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور لهستان به ترتیب 863 و 450 هزار تن به ثبت رسیده است. میزان واردات و صادرات محصولات لوله فولادی کشور هند به ترتیب 655 و 1000 هزار تن بوده است.

میزان واردات لوله فولادی کشور اندونزی در سال قبل 600 هزار تن بوده است. در سال 2018، میزان تولید و فروش لوله فولادی شرکت تاتا استیل به ترتیب 523 و 524 هزار تن به ثبت رسیده است.

در (شکل14) روند تولید و فروش لوله فولادی شرکت تاتا استیل از نظر می گذرد. شرکت آرسلور میتال در سال قبل، 400 هزار تن لوله فولادی بدون درز و 1/1 میلیون تن لوله فولادی جوشکاری شده تولید کرده است.

در حالی که ظرفیت تولید محصولات فوق الذکر به ترتیب 9/0 و 9/4 میلیون تن در سال بوده است. میزان فروش محصولات لوله شرکت آرسلور میتال 492/1 میلیون تن بوده است.

دسته بندی گزارش
تحلیل صنایع
نظر خود را بنویسید