به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید
جمعه, ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

بررسی بازار محصولات پتروشیمی در آسیا- آوریل ۲۰۲۱

تحلیل بازار بنزن آسیا:

در این هفته، بنزن در بازار آسیا 66/6 دلار در هر تن در قیاس روزانه کاهش یافت و در روز اول آوریل به نرخ 67/856 دلار در هر تن به شیوه فوب کره رسید.

روند بازار پلتس در همان روز، یک معامله به شیوه فوب کره به نرخ 838 دلار در هر تن برای ماه ژوئن بین BASF و توتال سنگاپور به انجام رسید.

نرخ ماه ژوئن نیز در عین حال برابر با 838 دلار در هر تن اعلام شده است.

نرخ ماه می در این بین برابر با 866 دلار در هر تن به شیوه فوب کره اعلام شده است، در حالی‌که اختلاف میان می و ژوئن را در حد 28 دلار در هر تن به شیوه فوب کره قرار داده است، رقمی که کمتر از یکی از پیشنهادها به اضافه 29 دلار در هر تن بوده است.

شاخص CFR چین در بازار در این هفته 50/1 دلار در هر تن در قیاس روزانه بالاتر رفت و به رقم 865 دلار در هر تن رسید.

نرخ ماه می به این شیوه برابر با 865 دلار در هر تن اعلام شد، در حالی که در تشخیص آن نرخ بازار داخلی چین نیز بر مبنای تراز وارداتی برابر با 51/864 دلار در هر تن در نظر گرفته شده است.

نرخ محصول در بازار داخلی چین در این هفته با 39 یوان در هر تن جهش در مقایسه روزانه به رقم 6562 یوان در هر تن رسید، که بر مبنای تراز وارداتی برابر با رقم 04/868 دلار در هر تن است.

تحلیل بازار تولوئن آسیا:

طی این هفته، نرخ تولوئن در بازار آسیا 5 دلار در هر تن در نسبت روزانه افت کرد و برابر با رقم 678 دلار در هر تن به شیوه فوب کره شد، در حالی که با افتی در حد 4 دلار در هر تن به رقم 703 دلار در هر تن به شیوه CFR چین در روز 1 آوریل رسید.

در روز اول آوریل، در بازار هیچ علامتی دال بر انجام فعالیت در بازار فوب کره دیده نشد. و این شاخص برای ماه می و ژوئن برای لایکانها در هر دو مورد برابر با 678 دلار در هر تن اعلام شد که همسو با وضعیت بازارهای مجاور نظیر بازار پاراکسیلن است و همچنین با ضعفِ مبانی بازار نیز هماهنگی دارد.

در طی این هفته، هیچ شاخصی در بازار CFR چین ارائه نگردید و نرخ لایکانها برای می و ژوئن هر یک در حد 703 دلار در هر تن اعلام شدند، که باید با توجه به روند نزولی در بازار داخلی چین در نظر گرفته شود.

نرخ محصول تانکری در بازار داخلی چین در این هفته برابر 5375 یوان در هر تن اعلام شد در حالی که در آخرین ارزیابی نرخ برابر با 5380 یوان در هر تن، یا 27/704 دلار در هر تن بر مبنای تراز وارداتی بوده است.

تحلیل بازار حلال MX آسیا:

نرخ محصول حلال MX در این هفته در بازار آسیا 5 دلار در هر تن بالاتر رفت و به رقم 665 دلار در هر تن به شیوه فوب کره رسید و با افزایشی در حد 5 دلار در هر تن برابر با نرخ 665 دلار در هر تن به شیوه CFR چین شد. نرخ حلال MX به شیوه CFR هندوستان نیز با 5 دلار در هر تن رشد به رقم 722 دلار در هر تن رسید.

همچنین، نرخ این محصول در بازار CFR جنوب شرق آسیا با 6 دلار در هر تن افزایش به مبلغ 704 دلار در هر تن رسید.

نرخ اعلام شده برای CFR هندوستان بر اساس یکی از شاخصهای خرید برابر با 720 دلار در هر تن و یک شاخص فروش در حد 705 دلار در هر تن ارزیابی گردیده است.

و نرخ CFR چین در حد 665 دلار در هر تن بر مبنای یک شاخص خرید در حد 645 دلار در هر تن با توجه به رشد نرخ محصول تانکری در داخل به دست آمده است. در داخل چین، نرخ محصول در شرق این کشور در این هفته برابر با 5350 تا 5400 یوان در هر تن به شیوه تانکری اعلام شده است.

تحلیل بازار پاراکسیلن آسیا:

نرخ محصول پاراکسیلن در بازار آسیا در این هفته 66/10 دلار در هر تن در قیاس روزانه پایین آمد و به رقم 67/802 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان/چین رسید، در همان حال که نرخ فوب کره برای این محصول برابر با 67/784 دلار در هر تن اعلام گردیده است.

نرخ لایکانها برای نیمه اول و دوم ژوئن در حد 802 دلار در هر تن ارزیابی شده است، که در حد همان رقم معامله ای است که میان توتال تریدینگ آسیا و گونوار سنگاپور به نرخ 805 دلار در هر تن به انجام رسیده است؛ گفتنی است این رقم پس از نرمالیزاسیون به رقم 802 دلار در هر تن تغییر یافته است؛ این رقم بیش از یک مزایده از سوی SKGC به رقم 793 دلار در هر تن بوده است، که پس از نرمالیزاسیون با رقم 790 دلار در هر تن برابر گردیده است؛ و نیز کمتر از رقم 809 دلار در هر تن متعلق به پیشنهادی از سوی OQ سنگاپور بوده است.

تحلیل بازار ایزومر MX آسیا:

طی هفته اخیر، نرخ محصول ایزومر MX در آسیا 50/22 دلار در هر تن پایین آمد و به رقم 714 دلار در هر تن به شیوه فوب کره رسید و با افتی در حد 50/20 دلار در هر تن با رقم 731 دلار در هر تن به شیوه CFR تایوان برابر گردید؛ در بازار CFR چین نیز این محصول با کاهشی در حد 50/21 دلار در هر تن با رقم 730 دلار در هر تن برابر شد.

شاخص‌ها در اینجا بر اساس میانگین سومین و چهارمین نیمه ماه برای لایکانها در نظر گرفته شده اند.

هیچ مزایده یا پیشنهادی در بازار پلتس در روند پایانی بازار پلتس در این هفته به ثبت نرسید.

در طی MOC نیز پیشنهادی برای ماه می به رقم 715 دلار در هر تن به شیوه فوب کره ارائه شد، در حالی که هیچ مزایده ای در مقابل آن ارائه نشد.

شاخصهای CFR چین و تایوان همسو با شاخص فوب کره در ارزیابی با افت همراه بوده اند.

تحلیل بازار اورتوکسیلن آسیا:

نرخ محصول OX در بازار آسیا 30 دلار در هر تن در مقایسه هفتگی کمتر شد و به رقم 760 دلار در هر تن به شیوه CFR چین رسید، که در تعیین آن باید قیمت‌های نزولی در بازار داخلی چین و بازار راکد پایین دستی را نیز در نظر گرفت؛ در حالی که میزان فهرست‌های OX نیز اخیراً بالا بوده است.

سینوپک چین اخیراً نرخ محصول کارخانه‌ای فهرست شده خود را 300 یوان در هر تن پایین آورد و به رقم 5400 یوان در هر تن (40/716 دلار در هر تن) در آغاز هفته رساند.

نرخ محصول در بازار جنوب شرق آسیا نیز 30 دلار در هر تن پایینتر آمد و با رقم 760 دلار در هر تن برابر شد.

شاخص فوب کره نیز با افتی در حد 35 دلار در هر تن در قیاس هفتگی برابر با رقم 805 دلار در هر تن شد.

تحلیل بازار استیرن آسیا:

در این هفته نرخ استیرن در بازار آسیا 50/17 دلار در هر تن در قیاس روزانه در آخر هفته بالاتر رفت و به شیوه CFR چین به رقم 1172 دلار در هر تن و به شیوه فوب کره به رقم 1152 دلار در هر تن رسید.

این شاخص بر مبنای میانگین نیمه اول و دوم ماه می برای لایکانها در نظر گرفته شده است. در این هفته و در روند پایانی بازار پلتس هیچ مزایده و پیشنهادی به انجام نرسید.

نیمه اول و دوم ماه می در حد نیمه روزِ 1172 دلار در هر تن به شیوه CFR چین در نظر گرفته شده اند، که با رشد محصول در بازار داخلی به میزان 40/30 دلار در هر تن برای ماه می همسویی دارند.

در بازار شرق چین، شاخص محصول فوری 220 یوان در هر تن رشد یافت و به رقم 9040 یوان در هر تن به شیوه تانکری رسید، میزانی که برابر با 89/1195 دلار در هر تن بر مبنای تراز وارداتی خواهد بود.

شاخص فوب کره نیز در حد 1152 دلار در هر تن ارزیابی گردید که بر اساس 20 دلار در هر تن اختلاف با CFR چین حاصل آمده است، در حالی که CFR تایوان در حد 1160 دلار در هر تن گزارش شده است، میزانی که بر اساس تفاوت 12 دلاری با CFR چین به دست  آمده است.

تحلیل بازار کاپرولاکتام آسیا:

نرخ CFR شرق دور برای محصول کاپرولاکتام در هفته اخیر نسبت به قبل بی تغییر ماند و برابر با 2000 دلار در هر تن اعلام شد، که بیش از نرخ مزایده‌ای بوده است که در بازار به نرخ 1950 دلار در هر تن به همان شیوه انجام گرفته است. این نرخ همچنین از یکی از پیشنهادها در بازار به رقم 2050 دلار در هر تن به شیوه CFR شرق دور پایین تر بوده است.

نرخ CFR جنوب شرق آسیا در این هفته برابر با هفته قبل و در حد 2000 دلار در هر تن اعلام شد و در عین حال اختلاف خود با نرخ CFR شرق دور را نگاه داشت.

تحلیل بازار متانول آسیا:

نرخ محصول متانول در بازار آسیا در هفته اخیر به شیوه CFR 3 دلار در هر تن پایینتر از روز قبل بود و به رقم 289 دلار در هر تن رسید، در همان حال که بحث‌ها برای محموله‌های با محدودیت محدود به نرخ‌هایی کم‌تر در حد 260 تا 265 دلار در هر تن سوق یافتند؛ در این بین یکی از شاخص‌های خرید برای یک محموله بدون محدودیت در حد 328 دلار در هر تن ارائه شد که با نرخ قبلی برای این محصولات در حد 340 دلار در هر تن قابل قیاس است.

در شرق چین، نرخ محصول 7 یوان در هر تن در قیاس روزانه کاهش پذیرفت و به رقم 2378 یوان در هر تن رسید، در همان حال که بحث‌ها نرخ محصول تانکری را در حد 2370 تا 2380 یوان در هر تن نگاه داشته‌اند.

نرخ CFR جنوب شرق آسیا نیز در این هفته 5 دلار در هر تن در نسبت روزانه در پایان هفته کمتر شد و به میزان 365 دلار در هر تن رسید، که کم‌تر از رقم یکی از پیشنهادها در حد 370 دلار در هر تن بوده است.

نرخ CFR تایوان نیز با 3 دلار در هر تن افت در همان زمان با رقم 370 دلار در هر تن برابر گردید.

تحلیل بازار MTBE آسیا:

نرخ محصول MTBE آسیا در هفته قبل 15 دلار در هر تن در قیاس روزانه افت کرد و به رقم 712 دلار در هر تن به شیوه فوب سنگاپور رسید.

در طی روند پایانی بازار پلتس در آخر این هفته VITOLSG یک مزایده را برای 3000 تن محصول برای 7 تا 11 می به نرخ 702 دلار در هر تن به شیوه فوب تنگه به انجام رساند، و سپس آن را تا 709 دلار در هر تن بالا برد.

در این بین، SIETCO یک پیشنهاد را برای 3000 تن محصول برای بارگیری در 5 تا 9 می به نرخ 725 دلار در هر تن به شیوه فوب تنگه ارائه کرده است و سپس آن را تا رقم 719 دلار در هر تن پایین آورد.

نرخ فوب سنگاپور در این هفته با توجه به این نوسانات در بازار تعیین و ارائه شده است.

تحلیل بازار اتیلن آسیا:

نرخ CFR شمال شرق آسیا برای اتیلن در این هفته و در روز آخر ثابت و در حد 1060 دلار در هر تن پایدار ماند، امری که با اغلب بحثها در بازار حول رقم 1060 دلار در هر تن همسویی دارد، و با این همه بالاتر از شاخص خرید 1050 دلار در هر تن بوده است.

نرخ CFR جنوب شرق آسیا نیز در این هفته بی تغییر نسبت به قبل و برابر با 1020 دلار در هر تن گزارش گردید.

در این بین، رقم فوب کره با 10 دلار در هر تن افزایش به میزان 1020 دلار در هر تن رسید، که با روند قیمتها در بازار شمال شرق آسیا به شیوه CFR تاحدی همسویی دارد.

تحلیل بازار MEG آسیا:

نرخ محصول MEG به شیوه CFR در آسیا در این هفته و در قیاس روزانه 8 دلار در هر تن کمتر از روز قبل و برابر با 650 دلار در هر تن اعلام شد، در حالی که این رقم با رقم قابل معامله در بحث‌ها در حد 650 دلار در هر تن یا 648 تا 653 دلار در هر تن برابر بوده است.

نرخ محصول تانکری در داخل چین نیز در حد 5115 یوان در هر تن اعلام شد که 20 یوان در هر تن کم‌تر از روز قبل از آخرین روز هفته بوده است؛ در همین حال نرخ بحث‌ها در داخل چین در حد 5110 تا 5120 یوان در هر تن اعلام شده است.

نرخ CFR جنوب شرق آسیا در این هفته نسبت به هفته پیش ثابت و در حد 660 دلار در هر تن اعلام شد.

تحلیل بازار پروپیلن آسیا:

نرخ پروپیلن به شیوه CFR چین در این هفته 30 دلار در هر تن کاهش یافت و به مبلغ 1100 دلار در هر تن رسید، که بیش از نرخ شاخصهای خرید در حد 1050 تا 1070 دلار در هر تن بوده است، و در عین حال کمتر از رقم شاخصهای فروش در حد 1150 تا 1170 دلار در هر تن قرار داشته است؛ گفته می شود این شاخصها با روند شاخصهای قابل معامله در بازار CFR چین همسویی کامل داشته اند.

نرخ فوب کره در این بین با 30 دلار در هر تن افت در قیاس روزانه در آخر هفته به رقم 1095 دلار در هر تن رسید، که کمتر از نرخ شاخص فروش در حد 1120 دلار در هر تن به شیوه فوب کره بوده است، و بیشتر از شاخص خرید در حد 1050 تا 1070 به شیوه فوب کره قرار می گیرد.

در شرق چین و در بازار داخلی این کشور نرخ محصول 50 دلار در هر تن کمتر از هفته قبل و در حد 8000 یوان در هر تن اعلام شد که برابر با نرخ قابل معامله در این کشور است.

در این حال، نرخ CFR تایوان با 50 دلار در هر تن افت در این هفته به رقم 1105 دلار در هر تن رسید که بازهم با شاخصهای قابل معامله در حد 1070 تا 1105 دلار در هر تن همسو بوده است.

سرانجام در جنوب شرق آسیا نیز محصول با افتی در حد 85 دلار در هر تن همراه بوده است که رقم آن را به 1095 دلار در هر تن رسانده است.

تحلیل بازار بوتادین آسیا:

نرخ محصول بوتادین در بازار CFR آسیا در آخرین روز این هفته نسبت به قبل بی تغییر و برابر با 1070 دلار در هر تن اعلام شد.

قیمت در بازار محلی چین 500 یوان کمتر از قبل و در حد 7200 یوان در هر تن اعلام شد، که بر مبنای تراز وارداتی برابر با 952 دلار در هر تن خواهد شد. با این حال، نرخ CFR چین در این هفته ثابت ماند و بالاتر از شاخص خرید در حد 1000 دلار در هر تن ماند.

نرخ CFR شمال شرق آسیا در این هفته ثابت و برابر با 1070 دلار در هر تن اعلام شد و در همان زمان هیچ مزایده و پیشنهادی در بازار به ثبت نرسید. فوب کره نیز در آخرین روز هفته ثابت و برابر با 1030 دلار در هر تن اعلام گردید. و در بازار این شیوه نیز هیچ پیشنهادی به دلیل محدودیت دسترسی به صادرات ارائه نگردید.

تحلیل بازار PVC آسیا:

پایداری بازار با وجود نرخهای بسیار بالا

 • پس از پایان روند معاملات آوریل، بحثها اندک بوده‌اند.
 • پیشنهادها برای می احتمالاً 50 دلار در هر تن بالاتر خواهند رفت.

نرخ محصول PVC در بازار آسیا در این هفته در بالاترین حد خود پایدار ماند، در حالی که روند تجارت برای ماه آوریل به پایان رسیده است.

تقاضا در بازار محلی هند در این هفته و پیش از تعطیلی قبل از پایان سال مالی کاهش یافته است.

وضعیت بازار مطلوب یا پایدار اعلام شده است و برای پیشنهادها از سوی چین در بازار این کشور دیده می شود.

نرخ سلف محصول در چین افت کرده است و این امر قیمتها در بازار فیزیکی را کاهش داده است.

نرخ محصول در بورس دالیان برای ماه می در این هفته 210 یوان در هر تن کاهش یافت و به مبلغ 8540 یوان در هر تن رسید.

نرخ در بازار محلی چین نیز 50 یوان در هر تن افت کرد و به مبلغ 9450 یوان در هر تن برای نوع متکی بر اتیلن و 8850 دلار در هر تن برای نوع متکی بر کاربید رسید.

خریداران در هندوستان درباره خرید محصولات چین اینک تردیدهایی دارند، زیرا مسئولان گمرک در حال حاضر در بنادر هند نظارت دقیقتری را بر امور اعمال می کنند.

در بازار گفته شده است که پیشنهادهای تازه ای برای ماه می ارائه شده اند و ممکن است این پیشنهادها نرخ را تا 50 دلار در هر تن بالاتر برند، امری که به دلیل تدوام کمبود عرضه پدید آمده است.

پیشنهادهای اولیه در این هفته برای ماه آوریل در حد 1500 دلار در هر تن به شیوه CFR چین بوده اند.

منابع بازار هند گفته اند که تولید PVC در بازار هند به احتمال زیاد به دلیل اعلام حالت فوق العاده در شرکت قطری وینیل و تأثیر بر عرضه وینیل کلراید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

تحلیل بازار LDPE آسیا:

 • پایداری یا افت بازار به دلیل گرایش اندک به خرید
 • میل به اندک به واردات در چین
 • روند تغییر فصل به احتمال قیمتها را بالا نگاه می دارد.

نرخ محصول LDPE در آسیا در هفته گذشته پایدار یا با افت همراه بود که باید دلیل آن را کاهش میل به خرید در بازار دانست.

در حالی که قیمتها در چین به دلیل کاهش میل به خرید افت کرده اند، امری که از افزایش عرضه نیز تأثیر پذیرفته است، قیمتها در جنوب شرق آسیا عمدتاً ثابت مانده اند در همان حال که خریداران از انجام بحث در بازار سر باز زده اند.

به گفته یکی از منابع بازار ویتنام، با آنکه عرضه پلی اتیلن و خاصه LDPE کم شده است، سطح بالای قیمتها خریداران را از روند خرید به دور نگاه داشته است.

در این بین، برخی از واحدها در تایلند و هندوستان قصد دارند روند تعمیر و نگهداری را در ماه های آینده به انجام رسانند، امری که سبب رونق گرفتن بازار در آینده نزدیک خواهد شد.

تحلیل بازار LLDPE آسیا:

 • پایداری یا افت بازار به دلیل گرایش اندک به خرید، و کاهش نرخ سلف
 • نرخ سلف LLDPE در چین 135 یوان در هر تن افت کرد.
 • تبدیل کنندگان به دلیل افت شرایط اقتصادی انگیزه خود را از دست داده اند.

نرخ محصول LLDPE در بازار آسیا در هفته اخیر پایدار بود یا با کمی افت همراه شد، امری که می باید ناشی از افت میل به خرید و کاهش نرخ سلف بوده باشد.

نرخ محصول LLDPE در بازار بورس دالیان چین در این هفته 85 یوان در هر تن در قیاس هفتگی و 135 یوان در هر تن در مقایسه روزانه افت کرد و به مبلغ 8520 یوان در هر تن به شیوه درب کارخانه رسید.

گفته شده است که پیشنهادها برای LLDPE در حد بالای 1300 دلار در هر تن باقی مانده اند، در حالی که منابع بازار گفته اند که هیچ خریدارای در بازار برای نرخ بالاتر از 1150 دلار در هر تن علاقه نشان نداده است.

نرخ محصول LLDPE در جنوب شرق آسیا نیز عمدتاً در این هفته ثابت ماند، در حالی که خریداران با رسیدن پایان سال مالی از انجام معامله پرهیز کرده اند.

تحلیل بازار HDPE آسیا:

 • پایداری یا افت بازار به دلیل گرایش اندک به خرید
 • خریداران در جنوب شرق آسیا در برابر قیمتها مقاومت نشان می دهند.
 • در هند، روند تغییر فصل باعث بهبود بازار خواهد شد.

نرخ محصول HDPE در این هفته در بازار آسیا پایدار بوده یا با کمی افت همراه شده است، در همان حال که میل به خرید نیز افت کرده است.

در چین، قیمت HDPE از درجات مختلف به دلیل عرضه بالا در این کشور پایین آمده است. و یکی از منابع بازار میزان تولید را بیش از حد بالا دانسته است.

در نتیجه، میزان تمایل به واردات توسط خریداران منطقه به شدت کاسته شده است.

در جنوب شرق آسیا، پیشنهادها همچنین در سطح بالایی باقی مانده اند، در حالی که عرضه با کمبود همراه بوده است. با این همه، خریداران منطقه در مقابل قیمتها از خود مقاومت نشان داده اند. وضعیت بازار در کوتاه مدت در این منطقه پررونق خواهد ماند.

قیمت HDPE در جنوب آسیا نیز در این هفته ثابت بود. با آنکه عرضه محدود در این منطقه مشاهده شده است و نرخها روندی صعودی را به خود گرفته اند، خریداران از انجام معامله خاصه تا پیش از آخرین روز سال مالی پرهیز کرده اند.

در این بین، وضعیت کلی بازار جنوب آسیا به دلیل انجام روند تعمیر و نگهداریِ واحدها پررونق بوده است.

تحلیل بازار HDPE بازیافتی:

 • افت نرخ فوب جنوب شرق آسیا به میزان 75 دلار در هفته
 • تضعیف بازار PE اصل سبب کمبود گرایش به خرید HDPE بازیافتی شده است.
 • فعالیت تجاری به دلیل نبود کانتینر و چشم انداز نامشخص محدود مانده است.

نرخ محصول HDPE بازیافتی در بازار آسیا در این هفته 75 دلار در هر تن افت کرد و به رقم 1050 دلار در هر تن رسید، در حالی که بازار پلی اتیلن اصل نیز با افت قابل ملاحظه ای رودررو بوده است.

وضعیت بازار پس از افت نرخ محصول اصل عمیقاً راکد بوده است.

همچنین، دسترسی اندک به کانتینر و ماده اولیه بحثها را محدودتر ساخته است.

در حال حاضر، عدم قطعیت جدی ای درباره وضعیت بازار پلیمرها در آینده وجود دارد، امری که انجام معامله در بازار محصولات بازیافتی را دشوار خواهد ساخت.

تقاضا برای محصولات بازیافتیِ درجه پایین ممکن است در آینده با کمی افزایش همراه باشد، خاصه در کاربردهایی نظیر کیسه پلاستیک، اما به نظر می رسد تقاضا برای مواد اصلی از کاهش دسترسی به محصول اصل با قیمت پایین تأثیر پذیرفته باشد.

تحلیل بازار PP آسیا:

 • پایداری یا افت بازار به میزان 20 دلار در هر تن به دلیل افت تقاضا
 • قیمت رقابتی برای PP در چین بر قیمتها در منطقه فشار وارد آورده است.
 • پلیتامای اندونزی واحد PP خود را به دلیل مسائل مربوط به ماده اولیه تعطیل کرد.

قیمت‌ها در بازار PP آسیا در طی هفته اخیر تحت فشار قرار داشتند، در حالی که تقاضا نیز در بازار وضعیتی راکد به خود گرفت.

تقاضا برای PP در چین کاهش یافته است در همان حال که بسیاری تبدیل کنندگان تصمیم گرفته اند تا با فرارسیدن جشنواره کوینگ مینگ تعطیلات خود را طولانی تر کنند.

قیمت PP همچنان برای بسیاری از مصرف کنندگان بیش از حد بالا مانده است، و این امر خاصه برای تبدیل کنندگان مسئله ساز بوده است.

با این حال، میزان انبارها در چین کلاً در حد قابل قبولی گزارش شده است، امری که به واسطه تداوم صادرات چین شکل گرفته است.

در حال حاضر، کل میزان انبارهای PE و PP چین در حال حاضر در حد 805000 تن اعلام شده است.

محصول رقابتی صادراتی از چین همچنان بر قیمتها در جنوب شرق آسیا فشار وارد می آورد، با آنکه اغلب فروشندگان درباره نرخ 1500 دلاری پیشنهادهای خود پافشاری داشته اند.

محموله های چینی در این هفته در حد 1340 تا 1400 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا معامله شده اند.

در اخبار واحدها نیز شنیده شده است که پلیتامای اندونزی واحد 300.000 تنی خود را در 29 مارس پس از تعطیلی واحد عرضه کننده ماده اولیه متوقف کرده است.

در این بین، فعالیت خرید در اندونزی بالاتر رفته است، در حالی که اغلب مشتریان درباره تدارک دوباره محصول چندان شتابی نداشته اند زیرا عمدتاً محصول خود را تهیه کرده اند.

تحلیل بازار PS آسیا:

 • وضعیت بازار پایدار تا همراه با بهبودی بوده است در حالی که بازار بالادستی دوباره سیر صعودی یافته است.
 • تقاضای اندک در بازار محموله های فوری چین
 • واردات GPPS در چین 4/34 درصد در فوریه افت کرد.

در این هفته، محصول PS در آسیا ثابت ماند یا با افت همراه بود، در همان حال که ماده اولیه استیرن با رشد همراه بوده است و گرایش به خرید در بازار و در چین اندک بوده است.

محصول GPPS در این هفته بی تغییر نسبت به قبل و برابر با 1340 دلار در هر تن به شیوه CFR چین و 1490 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا اعلام شد، در همان حال که محصول HIPS 10 دلار در هر تن رشد یافت و به نرخ 1800 دلار در هر تن به شیوه CFR چین رسید و اما در بازار CFR جنوب شرق آسیا  بدون تغییر و در حد 1940 دلار در هر تن ایستاد.

نوع محصول قابل گسترش نیز با 10 دلار در هر تن رشد در این هفته به نرخ 1370 دلار در هر تن به شیوه فوب NEA و 1450 دلار در هر تن به شیوه فوب SEA رسید.

رشد قیمت در این هفته عمدتاً برآمده از رشد ماده اولیه استیرن در بازار بوده است.

در آمار معاملات در چین اعلام شده است که میزان واردات GPPS در این کشور در فوریه گذشته 4/34 درصد افت داشته است، در حالی که واردات HIPS 311 در قیاس ماهانه درصد کاهش یافته است و به میزان 40.001 تن رسیده است.

تحلیل بازار ABS آسیا:

 • با رشد بازار بالادستی، بازار دوباره بهبود می یابد.
 • خریداران با مشاهده کاهش میزان فهرستها شاهد فشار اندکی در بخش فروش بوده اند.
 • تورای مالزی قرار است خط ABS خود را در فصل دوم 2021 به راه اندازد.

در هفته قبل، سرانجام روند نزولی بازار ABS به پایان رسید، امری که به دلیل و همسو با رشد قیمت در بازار ماده اولیه استیرن پدید آمده است.

نرخ این محصول در این هفته 50 دلار در هر تن رشد یافت و به رقم 2390 دلار در هر تن به شیوه CFR چین و 2450 دلار در هر تن به شیوه CFR جنوب شرق آسیا رسید.

پس از نیمه فوریه گذشته، قیمت ماده خام، پلاستیک یا فلز، در کل بالا رفته است، و فشار بسیاری را بر تولیدکنندگان لوازم خانگی به وجود آورده است.

در این بین، تولیدکنندگان ABS به دلیل اندک بودن میزان فهرستهای خود برای فروش محصول تحت فشار قرار نداشته اند، امری که روند بحثها را در چین نیز کاسته است.

با آنکه تقاضا در جنوب شرق آسیا پایین مانده است، خریداران نیز به دلیل رشد عرضه با آغاز به کار توری مالزی احتیاط پیشه کرده اند.

در بازار اعلام شده است که شرکت توری مالزی تولید تجاری را در خط ABS خود به ظرفیت 75000 تن در سال در ژوئن 2021 آغاز کند.

تحلیل بازار PTA آسیا:

نرخ محصول PTA در بازار آسیا در این هفته 10 دلار در هر تن کاهش پذیرفت و به رقم 635 دلار در هر تن به شیوه CFR چین رسید، در حالی که روند بازار داخلی چین نیز ضعیف بوده است.

گفته می شود نرخ محموله های روزانه در حد 660 دلار در هر تن به شیوه CFR چین بوده است.

در بازار داخلی چین، نرخ محصول 70 یوان در هر تن کمتر از آخرین ارزیابی و برابر با 4320 یوان در هر تن به شیوه درب انبار اعلام شد، که با شاخص بازار داخلی در حد 4310 تا 4340 یوان در هر تن هماهنگی دارد.

نرخ محصول CFR جنوب شرق آسیا نیز در حد 10 دلار کمتر از قبل و برابر با 674 دلار در هر تن اعلام شده است.

همچنین قیمت محصول CFR هندوستان در این هفته با 10 دلار در هر تن کاهش به رقم 743 دلار در هر تن رسیده است، امری که اختلاف با CFR چین را در حد 108 دلار در هر تن نگاه می دارد.

تحلیل بازار PET آسیا:

 • به دلیل تقاضا اندک، قیمت خرده بطری کاهش یافت.
 • تقاضا به دلیل چشم انداز راکد کاهش یافته است.
 • نفت در این هفته 6/2 دلار در هر بشکه بالاتر رفت.

نرخ خرده بطری PET در این هفته همچنان روندی نزولی داشت در همان حال که تقاضا از سوی مصرف کنندگان نهایی و تجار کاهش یافته است.

پیشنهادها در این هفته 20 دلار کمتر از قبل و با رقم 970 دلار در هر تن به شیوه فوب چین اعلام شدند، و با 30 دلار در هر تن کاهش به شیوه فوب تایوان سرانجام با رقم 1100 دلار در هر تن برابر گشتند. نرخ پیشنهادها به شیوه فوب کره نیز در حد 1140 دلار در هر تن گزارش شده است.

در جنوب شرق آسیا، اعلام گردیده است که عرضه از سوی تایلند به احتمال در ماه می اندک خواهد بود، امری که به دلیل انجام تعمیرات در چند واحد پدید آمده است.

در بازار بالادستی، نرخ نفت برنت در این هفته 6/2 دلار در هر بشکه بالاتر رفت و به رقم 42/64 دلار در هر بشکه رسید. نرخ CFR چین برای PTA نیز 15 دلار بیش از قبل و برابر با 645 دلار در هر تن اعلام شد.

تحلیل محصول PET بازیافتی در بازار آسیا:

 • محصول 10 دلار در هر تن در قیاس هفتگی بالاتر رفت در حالی که تقاضا نیز بهبود یافته است.
 • تقاضای بهتر و قیمتهای بالاتر، در حالی که چالشها همچنان در پیش رو هستند.
 • ژاپن در فوریه 7463 تن PET بازیافتی را صادر کرده است.

نرخ محصول PET بازیافتی در این هفته در آسیا 10 دلار در هر تن بالاتر از قبل و برابر با 690 دلار در هر تن اعلام گردید، در حالی که قیمت آن به شیوه فوب جنوب شرق آسیا به رقم 740 دلار در هر تن برای نوع حاوی  PVC در حد 50 تا 100 PPM رسیده بود.

وضعیت بازار به طور عمده مثبت گزارش شده است و قیمتها و تقاضا رو به رشد بوده اند، اما برخی از منابع بازار درباره تداوم این روند نگرانیهایی داشته اند و در این باره وضعیت عرضه ماده اولیه و چالش دسترسی به کانتینر را مطرح کرده اند.

تقاضا برای PET بازیافتی به طور کل مناسب بوده است، امری که قیمت ماده اولیه را بهبود خواهد بخشید.

در اخبار آماری اعلام شده است که ژاپن در فوریه گذشته 7463 تن PET بازیافتی را صادر کرده است، و در این بین تایوان و ویتنام بازارهای اصلی به شمار آمده اند.

تحلیل بازار MMA و PMMA:

 • MMA پایدار یا با افت همراه بوده است، و انتظار می رود در فصل دوم عرضه کاهش پذیرد.
 • افزایش ظرفیت تولید MMA بر بازار چین سنگینی می کند.
 • کاهش عرضه در فصل دوم سال به دلیل روند نگهداری واحدها ادامه خواهد یافت.

محصول MMA در بازار آسیا در هفته اخیر در بازار CFR چین بی تغییر و در حد 1918 دلار در هر تن باقی ماند، در حالی که وضعیت در بازار داخلی چین نیز پایدار گزارش شده است و انتظار می رود ظرفیتهای تازه ای به بخش تولید بپیوندند.

در قیاس هفتگی، اما، نرخ محصول به میزان 2 دلار در هر تن کاهش یافته است.

در بازار پایین دستی، نرخ محصول PMMA در بازار CFR چین در حد ثابت نسبت به قبل و برابر با 2290 دلار در هر تن اعلام شده است، که مربوط به محصول عمومی است. در قیاس هفتگی نرخ این محصول در بازار CFR چین 40 دلار در هر تن رشد داشته است.

در نتیجه، اختلاف PMMA/MMA در حال حاضر به رقم 372 دلار در هر تن رشد یافته است، که بیش از نرخ برابری مرسوم یعنی 250 دلار در هر تن است.

در حال حاضر، بازار در انتظار شکل گیری ظرفیتهای تولیدی تازه در چین است، وضعیتی که می تواند به شرایط پایدار تا نزولی بازار در این هفته نسبت داده شود.

اعلام شده است که بر روی هم در سال جدید 250.000 تن ظرفیت تولید MMA وارد بازار خواهد شد.

نظر خود را بنویسید