به وب سایت گروه مشاور سرمایه گذاری معیار خوش آمدید

1 مقدمه :

به منظور ارائه ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخت هشده جهانی تحت عناوین )الف)نرخ بازدهی پول وزنی( MWRR) و ب) نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR) ، استفاده میشود که در این پیوست چگونگی محاسبه ی این دو روش تشریح میشود. نرخ بازدهی پول وزنی(MWRR )برای هر سبد اختصاصی محاسبه میشود و به گونهای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR )بیانگر بازدهی کل تمامی داراییهای تحت مدیریت سبدگردان است و نشان میدهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه گذاران شده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، میتوانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد(سرمایهگذار) مربوطه گزارش میکند، در حالیکه موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطالع عموم درتارنمای خود منتشر کند.

2 – روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

برای محاسبه بازدهی هر سبد اختصاصی از رابطۀ زیر استفاده میشود:

که در آن:

3 – روش محاسبهی بازدهی سبدگردان :

ابتدا کل دورۀ مورد نظر براساس تاریخ وقوع جریانهای نقدی )افزایش سرمایه یا برداشت سرمایهگذار( و تاریخ انعقاد قرارداد جدید سبدگردانی یا تاریخ خاتمه یک قرارداد سبدگردانی به زیر دورههای متعدد تقسیم میشود. بنابراین اگرجریان ورودی و خروجی در n تاریخ مختلف در طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه کل دوره به 1 + nزیر دوره تقسیم میشود که در آن زیر دورۀ اول از ابتدای دورۀ مورد نظر شروع شده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه مییابد و زیر دورۀ دوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول شروع شده و تا تاریخ جریان نقدی دوم ادامه مییابد و به همین ترتیب جریان نقدی دورۀ آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی شروع شده و تا پایان دورۀ مورد نظر ادامه مییابد. برای مثال به نمودار زیر توجه شود:

5 چگونگی محاسبه ی ارزش دارایی های سبداختصاصی :

در محاسبه ی نرخ بازدهی سبداختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، الزم است ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی در ابتدا و انتهای هر دورە یمورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوه ی تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری، محاسبه گردد و در اجرای این دستورالعمل نکات زیر در نظر گرفته شوند:

5 – 1 – ارزش اوراق بهادار سبداختصاصی براساس قیمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل» نحوەی تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوقهای سرمایه‌گذاری« محاسبه شود.

5 – 2 – سبدگردان نباید قیمت اوراق بهادار سبداختصاصی را براساس آنچه در دستورالعمل یادشده پیش‌بینی شده است، تعدیل نماید.

5 – 3 – در صورتیکه بخشی از آورده ی مشتری را ورقه ی بهاداری تشکیل دهد که در زمان عقد قرارداد، نماد معامالتی آن بسته باشد، ارزش آن ورقه ی بهادار در محاسبات این پیوست صفر در نظر گرفته میشود. هر زمان نماد معامالتی ورقه ی بهادار یادشده بازگشایی شود، ارزش آن براساس قیمت پایانی روز بازگشایی نماد محاسبه شده و به عنوان آورده یجدید سرمایه‌گذار در همان روز بازگشایی در نظر گرفته میشود